„Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o., polegające na:
1) usuwaniu awarii zgłaszanych Wykonawcy do usunięcia lub zabezpieczenia w godzinach
od 6-ej do 22-ej w dni robocze, w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta przez dyspozytora Zamawiającego lub inspektora nadzoru Oddziału Eksploatacji, w formie telefonicznego zgłoszenia, zawierającego dokładną lokalizację (adres), numer kolejny z rejestru zamawiającego, dane zgłaszającego. Wykonawca jest zobowiązany podać numery telefonów, pod które zgłaszane będą awarie. Zabezpieczenie awarii musi być wykonane w sposób gwarantujący jak najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców. Wykonawca winien przystąpić do usunięcia lub zabezpieczenia awarii w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu otrzymania zlecenia telefonicznego od dyspozytora Zamawiającego i zakończyć po ostatecznym usunięciu i zabezpieczeniu awarii. Zabezpieczenie awarii musi być wykonane w sposób gwarantujący jak najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców,
2) remontach instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.,
3) Wykonawca wykonuje czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych pracowników, materiałów, narzędzi oraz środków transportu.
2. Szczegółowy zakres robót zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Działając zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w tym:
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktyczne opisane w przedmiarach robót i STWiORB, zatrudnione był na podstawie umowy o pracę,
2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Obowiązek, o którym nowa w zdaniu poprzednim nie zaistnieje w sytuacji, rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, dotyczy osoby, której rola w wykonaniu zamówienia została zakończona,
3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ określone zostały:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt III.3.1) SIWZ,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w pkt III.3.1) SIWZ,
c) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt III.3.1) oraz pkt III.3.3).a)
i pkt III.3.3).b) SIWZ.
4. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz gwarancji zostały określone
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się