Dostawa komputerów tabletów dla Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2” .

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Dostawa komputerów tabletów dla Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2” .
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę 13 tabletów wraz z etui.
Zakup i dostawa obejmuje: - dowóz i wniesienie sprzętu do miejsca wyznaczonego w Zespole Szkół nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia: Komputer tablet-13 szt.
2.2. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, w całości objęty gwarancją producenta, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania
2.3. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.
2.4. Wszystkie dostarczone artykuły muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 2.5. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone oprogramowanie wystawione na rzecz zamawiającego. Wykonawca dostarczy oprogramowanie w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia pod adres Zamawiającego w godzinach 8.00-15.00. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
2.6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
2.7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
2.8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub - nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub - dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
2.9. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.10. Zamawiający zastrzega minimalny okres rękojmi dla zamówienia na sprzęt komputerowy i multimedialny - 24 miesiące od dnia odbioru dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzonej bezusterkowym protokołem zdawczo- odbiorczym.
2.11. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnie z opisem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie ze szczegółowymi warunkami gwarancji zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SIWZ.
2.12. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy wyposażenia i sprzętu. Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu), o ile nie jest to określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii.
Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego wyposażenia na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji. Inne wymagania:
1) Instrukcja obsługi w jęz. polskim w wersji elektronicznej;
2.13. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa oprogramowania, Wykonawca gwarantuje, iż jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu dostarczonego oprogramowania oraz zapewnia, iż Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do używania
(licencji) wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem w zakresie dozwolonym przez producenta oprogramowania. 2.14. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.
3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony został we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Warunki płatności określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach – zgodnie z art. 145 ustawy pzp.
6. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określają: - Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy, - Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Ul. Przypkowskiego 49
Jędrzejów 28-300
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Zespół Szkół nr 1 im. ks. St. Konarskiego
Ul. Przypkowskiego 49
Jędrzejów 28-300
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się