Dostawa i montaż mebli reprezentacyjnych do Urzędu Miejskiego w Augustowie

» Opis zapytania

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż mebli reprezentacyjnych do Urzędu Miejskiego w Augustowie.
2.2. Szczegółowy opis zamówienia, obejmujący ilość poszczególnych przedmiotów oraz ich parametrów stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2.3. Dostawa wyposażenia stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy
2.4. Wyposażenie stanowiące podmiot zamówienia musi:
a) Posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem,
b) Odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ,
c) Być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U z 2016 r., poz. 2047) wraz z aktami wykonawczymi.
2.5. Ogólne zasady do wszystkich części zamówienia:
a) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania prac towarzyszących przedmiotowej dostawie niezbędnych do prawidłowego umiejscowienia/zamontowania przedmiotu zamówienia w szczególności wniesienia w miejsce wyznaczone przez zamawiającego, rozpakowanie, montaż i uruchomienie zgodnie z instrukcją producenta.
b) Dostawa i montaż wyposażenia, musi się odbywać w godzinach ustalonych z Zamawiającym
c) Całość dostarczonego wyposażenia, winna być przed odbiorem złożona (zmontowana) i przygotowana do użytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
d) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej urządzeń przeznaczonej dla użytkownika, określającej zasady obsługi zgodnie z wymogami producenta
e) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z największą starannością, zgodnie zobowiązującymi przepisami oraz do zapewnienia najwyższej jakości prac montażowych i towarzyszących dostawie. Wykonawca odpowiada za złożone i dostarczone do obiektu elementy wyposażenia do czasu odbioru końcowego wyposażenia przez Zamawiającego.
2.6. Rozwiązania równoważne.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – załączając do oferty opis równoważnego produktu/przedmiotu zamówienia.
Wszędzie tam, gdzie przy opisie produktu/przedmiotu zamówienia znajduje się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis za wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie produktu/przedmiotu zamówienia.
2.7. Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;
2) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

3 Maja 60
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Augustów
3 Maja 60
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się