Przebudowa drogi gminnej Nr 111 964 L ul. Nowy Świat w Żurawcach w km 0+386 do km 0+896

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 111964 L ul. Nowy Świat w Żurawcach w kilometrze od 0+386 do km 0+ 0+896.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót).
3. Roboty należy wykonać na odcinku od km 0+ 386 do km 0+896.
4. Wykonawca zobowiązany zostaje do odpowiedniego ogrodzenia, oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i robót budowlanych zgodnie z wymogami i obowiązującymi przepisami.
5. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt wszystkich elementów, które ulegną uszkodzeniu podczas prac budowlanych.
6. Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
7. Wykonawca uzyska inne niezbędne pozwolenia, zgody potrzebne do wykonania zamówienia.
8. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z wymogami sztuki budowlanej.
9. Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w przedmiarach robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych.
10. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
11. Przez pojęcie „lub równoważny” należy rozumieć oferowanie materiałów gwarantujących wykonanie zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie:
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych);
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje);
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania;
- standardów emisyjnych.
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
13. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
15. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
17. Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu środków finansowych.
18. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót na terenie budowy czyli tzw. pracowników fizycznych, kierowców, operatorów maszyn i urządzeń. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 t.j.).
2) W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w ppkt. 1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować taką informację w trakcie realizacji zamówienia składając Zamawiającemu, przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac, każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego Wykonawcą lub podwykonawcą.
3) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy obowiązek nałożony przez Zamawiającego, powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte obowiązkiem czynności, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4) Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie dokumentować fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy ww. osób i przedkładać niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, o które zawnioskuje Zamawiający lub okazywać kopie druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia i innych danych osobowych).
5) W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt. 2, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia pracownika.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 14:00


» Lokalizacja

ul. Kolejowa 1
Lubycza Królewska 22-680
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Lubycza Królewska
ul. Kolejowa 1
Lubycza Królewska 22-680
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się