Sukcesywne dostawy paliwa lotniczego JET A-1 (kod CN 2710 19 21) dla statku powietrznego Urzędu Morskiego w Gdyni

» Opis zapytania

Sukcesywne dostawy paliwa lotniczego JET A-1 w ilości 225m3. Paliwo musi spełniać wymagania aktualnego numeru wydania Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systems (AFQRJOS) – Wymagania Jakościowe Paliwa Lotniczego dla Połączonych Systemów Operacyjnych. Podana w zamówieniu ilość paliwa jest wolumenem szacunkowym i zarazem maksymalnym który w trakcie realizacji umowy może ulec zmniejszeniu zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Dostawy paliwa będą realizowane sukcesywnie w okresie do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania (wykorzystania) kwoty wynagrodzenia określonej w formularzu oferty. Miejscem dostawy paliwa jest Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo, jako bazę dostawy paliwa do Portu Lotniczego Gdańsk-Rębiechowo przyjmuje się bazę DAP (koszty dostawy, w tym koszty transportu pokrywa Wykonawca). Paliwo będzie dostarczane wyłącznie bezpośrednio do statku powietrznego w ilościach-jednorazowo po około 1,2 m3, średnio do trzech dostaw tygodniowo. Dostawy będą realizowane w zależności od potrzeb w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 06:00 do 22:00, w czasie nie dłuższym niż 120 minut od zgłoszenia telefonicznego Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że dokonywane u Wykonawcy zakupy paliw lotniczych JET A-1 będą w całości wykorzystywane na cele prowadzenia statutowej działalności Urzędu Morskiego w Gdyni. Dokonywane przez Zamawiającego zakupy paliw lotniczych JET A-1 są zwolnione z podatku akcyzowego, zgodnie ze stosownymi przepisami Ustawy o Podatku Akcyzowym z dnia 06 grudnia 2008 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 722) - w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego art. 32 ust. 1 pkt 1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia 81-338
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia 81-338
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się