Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Lubiewo

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz gromadzonych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Lubiewo.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:
a) wynagrodzenie płatne będzie za rzeczywiście wykonane usługi, miesięcznie na podstawie faktury VAT;
b) rozliczenie usługi odbioru i transportu odpadów będzie się odbywało w oparciu
o miesięczne raporty ważenia w RIPOK i instalacji odzysku odpadów, które Wykonawca dołączy Zamawiającemu do faktury przy zastosowaniu ceny jednostkowej za 1 Mg określonej w formularzu ofertowym na podstawie kart przekazania odpadów;
c) Zamawiający będzie dokonywał płatności w oparciu o faktyczną ilość odebranych odpadów;
d) okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc.
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90500000-2 Usługi związane z odpadami
90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513000-6 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) osoby, która w zakresie realizacji zamówienia będzie odpowiedzialna za organizację
i nadzór nad realizacją usługi odbioru odpadów komunalnych, kontakt z pracownikiem Zamawiającego, obsługę skarg i wniosków oraz realizację sprawozdań i raportów,
2) osób, które w zakresie realizacji zamówienia będą wykonywać czynności polegające na obsłudze każdego z pojazdów typu śmieciarka, skrzyniowy (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze),
3) osób, które w zakresie realizacji zamówienia będą wykonywać czynności polegające na obsłudze każdego z pojazdów specjalistycznych (HDS, hakowiec) i które posiadają uprawnienia do obsługi tego sprzętu.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, o których mowa w ust. 3 będą na czas ich wykonywania zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
7. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wykonujące ww. czynności są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców oświadczenie, o którym mowa należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Oświadczenie powinno zawierać: informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika, a także datę złożenia oświadczenia i podpis osoby uprawnionej do złożenia w imieniu Wykonawcy i Podwykonawcy.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Hallera 9
Lubiewo 89-526
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Lubiewo
ul. Hallera 9
Lubiewo 89-526
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się