ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STASZICA 8E W BRZEZINACH.

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające remoncie (wymianie stropu i remoncie lokali) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 8e w Brzezinach. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące roboty budowlane:
a) roboty rozbiórkowe
b) wykonanie posadzek i podłóg
c) roboty w zakresie zabudowy sieć z k-g
d) instalowanie drzwi,
e) roboty malarskie,
f) roboty w zakresie białego montażu,
g) roboty wykończeniowe i porządkowe.
3.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w:
3.2.1. Dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 7 do SIWZ.
3.2.2. STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
3.2.3. Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3.5 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
3.6 Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.
3.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.8 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
3.9 Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
3.10 Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3.11 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności realizowane przez zatrudnione przez niego osoby, tj.:
3.11.1 Roboty rozbiórkowe.
3.11.2 Wykonanie posadzek i podłóg
3.11.3 Roboty w zakresie zabudowy z k-g
3.11.4 Instalowanie drzwi,
3.11.5 Roboty malarskie,
3.11.6 Roboty w zakresie białego montażu,
3.11.7 Roboty wykończeniowe i porządkowe.
3.11.8 Roboty wykończeniowe i porządkowe.
Wymagania określają w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2020 | 08:20


» Lokalizacja

ul. Św. Anny 57
Brzeziny 95-060
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.
ul. Św. Anny 57
Brzeziny 95-060
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się