Dostawa i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowej budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach przy ul. Gen. Jankego 160”

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach.1) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

budowy żelbetowego podszybia windy

dostawy i montażu windy z szybem w konstrukcji stalowej

wykonania niezbędnych robót rozbiórkowych i zamurowań związanych z dostosowaniem obiektu do skomunikowania z projektowaną windą, w tym przesunięcie okna w piwnicy

utwardzenia nawierzchni przed szybem windy 2) Szczegółowy zakres prac określa:

wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ)

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ)

dokumentacja techniczna (załącznik nr 9 do SIWZ)


3) wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy pzp:

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.: czynności związane z z robotami budowlanymi w zakresie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych.Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób:

a) Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej, zatrudnione na umowę o pracę, z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ.


b) Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy, zgodnie z art. 143 e ustawy pzp .

4) Zamówienie jest przeznaczone dla użytku osób fizycznych w tym dla pracowników zamawiającego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych została zagwarantowana w sposób niżej opisany :


W chwili obecnej osoby niepełnosprawne mają zagwarantowany dostęp z poziomu chodnika do wejścia głównego zlokalizowanego na tzw. „wysokim parterze" poprzez platformę przyschodową. Komunikacja pionowa pomiędzy chodnikiem, a wejściem głównym jak również pomiędzy poszczególnymi piętrami zostanie zapewniona poprzez windę zewnętrzną, obsługującą wszystkie kondygnacje budynku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 08:30


» Lokalizacja

ul. Młyńska 4
Katowice 40-098
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
Katowice 40-098
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się