Wycinka drzew przydrożnych na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jestwycinka drzew przydrożnych na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach.
Zakres usługi obejmuje wycinkę drzew w ciągu DW 106, 119, 122, 151, 156, 160 i 175, w ilości łącznej: 27 szt.
Prace związane z usunięciem drzew obejmują:
- oznakowanie miejsca wykonywania usługi,
- wycięcie drzew na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni,
- w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na w/w wysokości, należy dokonać frezowania pnia,
- wywiezienie kłód na teren OD w Pyrzycach, ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce,
- uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.
2. Przy wykonywaniu usługi Wykonawca winien bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wskazań przedstawiciela Zamawiającego.
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale C SIWZ.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, tj. prace wykonywane wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 – Kodeks pracy.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia
na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Sposób weryfikacji zatrudnienie pracowników został określony § 6 ust. 6 i 7 projektu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 09:50


» Lokalizacja

ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się