„Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem i wyposażeniem, tj. przedni TUZ kat. II, obciążnik przedni lub zestaw obciążników, nośnik obciążników oraz pług śnieżny hydrauliczny.
2. Szczegółowe informacje dotyczące całości zamówienia
2.1. Dostarczony ciągnik musi być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.06.1997r Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020r poz. 110) oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww ustawy. Osprzęt i wyposażenie dodatkowe stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe i przystosowane do pracy z ciągnikiem, którego parametry techniczne zostały określone w SIWZ.
2.2. Minimalne wymagania techniczne dla ciągnika rolniczego, osprzętu i wyposażenia: CIĄGNIK: rok produkcji 2020, silnik 4-ro cylindrowy, pojemność silnika między 3300 – 3600 cm3, moc znamionowa od 70 do 85 km, przekładnia hydrauliczna z bezsprzęgłowo przełączanym kierunkiem jazdy, napęd 4x4, skrzynia biegów min. 40 km/h, dwie prędkości tylnego WOM 540/540 E obr/min., 3 pary zaworów hydrauliki tylnej – szybkozłącza + zbiorniczek ociekowy, instalacja hamulcowa pneumatyczna 1 i 2 obwodowa, sterowanie tylnego TUZ z zewnątrz, klimatyzacja, radio, regulowana kolumna kierownicza w dwóch płaszczyznach, lampa błyskowa (kogut), fotel operatora pneumatyczny + fotel pasażera, suwliwy zaczep transportowy + zaczep polowy o nacisku min. 1000 kg, światła ciągnika: standardowe + 2 światła drogowe (dla TUZ/ładowacza) + minimum 4 światła robocze, koła przednie minimum 280/85 R 24, koła tylne minimum 280/85 r 30; OSPRZĘT: przedni TUZ kat. II, udźwig min. 1800 kg, wraz z 1 parą hydrauliki z zasilaniem z tylnych zaworów, obciążnik przedni lub zestaw obciążników min. 250 kg, nośnik obciążników – zawieszenie 3 punktowe, pług śnieżny hydrauliczny, prosty o szerokości roboczej max/min 160 – 120 cm.
2.3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do bazy Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie przy ul. Westerplatte 20, 82-230 Nowy Staw.
2.4. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu.
2.5. Wykonawca który nie jest producentem winien być autoryzowanym przedstawicielem producenta ciągników i posiadać serwis zapewniający naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.
2.6. Wykonawca będzie wykonywał pełną, nieodpłatną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji – baza Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie.
2.7. W przypadku serwisowania pojazdu oraz osprzętu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu lub sprzętu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji. Serwis pogwarancyjny na terenie Polski.
2.8. Zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (faksem, mailem) przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin faksem lub mailem.
2.9. Pojazd oraz osprzęt nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu.
2.10. Dostarczony pojazd i osprzęt powinien być w pełni sprawny i powinien odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych.
2.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę pojazdu i sprzętu.
2.12. Stan formalno-prawny:
1) w pełni udokumentowane legalne pochodzenie,
2) pojazd zarejestrowany na terenie RP w dniu odbioru pojazdu od Wykonawcy,
3) pojazd w 100% przygotowany do pracy, kompletny, sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z przeznaczeniem użytkowania,
4) stan techniczny w pełni przygotowany do użytkowania (do pracy),
5) gwarancja, bez wyłączeń, na cały pojazd oraz sprzęt minimum 12 miesięcy.
2.13. Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty:
1) świadectwo homologacji na terenie RP,
2) dokumenty gwarancyjne,
3) fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim,
4) komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,
5) certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą,
6) książka serwisowa w języku polskim.
3. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, wyrobów lub urządzeń równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych czy funkcjonalnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, wyroby i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości Wykonawcy, co do równoważności oferowanych materiałów, wyrobów lub urządzeń z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego ze stosownym zapytaniem w sposób opisany w rozdziale VIII SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Bema 1
Nowy Staw 82-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Gmina Nowy Staw
ul. Bema 1
Nowy Staw 82-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się