„Odcinkowe zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Leśnicy w km 1+500 – 1+800 w m. Godów”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Odcinkowe zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Leśnicy w km 1+500 – 1+800 w m. Godów”
Zakres zamówienia obejmuje m.in:
• Prace pomiarowe
• Usunięcie drzew i krzaków
• Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości do 10 cm z wywozem
• Rozebranie umocnienia z faszyny z załadunkiem wywozem i utylizacją
• Mechaniczne wykonanie wykopów
• Mechaniczne wykonanie nasypów
• Umocnienie skarp koszami kamienno-siatkowymi
• Umocnienie skarp płotkami faszynowymi

Zakres robót należy wykonać z należytą starannością zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją techniczną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania prac zawiera:
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar Robót
Załącznik nr 11 do SIWZ - STWIORB
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Żelazna 59 A
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Żelazna 59 A
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się