Rozbudowa ul. Glinik.

» Opis zapytania

1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbudowie ul. Glinik w Krakowie na długości ok. 1 150 mb wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kosów i z ul. Jaskrową, wymiana konstrukcji nawierzchni, wykonanie obustronnych chodników, przebudowa i budowa infrastruktury technicznej terenu.
b) Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.:

• przebudowę konstrukcji jezdni drogi gminnej ul. Glinik,
• budowę chodników,
• przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
• budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do istniejących bądź projektowanych odbiorników,
• przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami: ul. Jaskrowa i ul. Kossów,
• przebudowę przystanków autobusowych,
• zabezpieczenie kolidującej infrastruktury istniejącego uzbrojenia terenu,
• wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
• montaż pionowego i poziomego oznakowania,
• budowę oświetlenia ulicznego.
c) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą specyfikacji technicznej – zał. 6 do SIWZ, dokumentacji projektowej – zał. 7 do SIWZ, przedmiaru robót – zał. 8 do SIWZ.
d) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
e) Wymagany okres gwarancji jakości: co najmniej 36 miesięcy. Maksymalny, realny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone).
Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:
a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych;
b. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

4. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy.

5. Termin wykonania zamówienia: do 20.11.2021 roku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centralna 53
Kraków 31-586
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Centralna 53
Kraków 31-586
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się