Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiewiórów.

» Opis zapytania

1.1. Przedmiot zamówienia, dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wiewiórów.
1.2. Opis Przedmiotu Zamówienia:
1.2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) przebudowę konstrukcji jezdni;
2) wykonanie obustronnych poboczy;
3) wykonanie zjazdów;
4) wykonanie rowu bezodpływowego - długość odcinka 106 mb.

Długość odcinka drogi do przebudowy - 339,21 mb.
Szerokość jezdni - 5,0 m.
Szerokość poboczy - 0,75 m.
Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 20 cm
- warstwa odcinająca z pospółki - 10 cm
Łączna grubość konstrukcji jezdni - 39 cm
Konstrukcja zjazdów:
- kostka betonowa szara - 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 15 cm
- warstwa odsączająca z pospółki - 10 cm
Łączna grubość konstrukcji zjazdu - 37 cm
Konstrukcja pobocza: obustronne pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 10 cm.

1.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określają Przedmiar robót – Załącznik Nr 9 do SIWZ, Dokumentacja Techniczna – Załącznik Nr 10 do SIWZ oraz Ogólna Specyfikacja Techniczna – Załącznik Nr 11 do SIWZ.

1.2.3. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej oraz Ogólnej Specyfikacji Technicznej będących załącznikami do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej oraz Ogólnej Specyfikacji Technicznej o parametrach tego typu. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej oraz Ogólnej Specyfikacji Technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Wolności 8
Dobryszyce 97-505
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Dobryszyce
ul. Wolności 8
Dobryszyce 97-505
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się