Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Sławno

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Sławno” zlokalizowanych w miejscowości Warszkowo oraz Bobrowiczki, gmina Sławno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi.
Na przedmiot zamówienia składają się 4 zadania:
Zadanie nr 1.
Temat: Budowa sieci wodociągowej. Obiekt: Wodociąg wraz 4 przyłączami wody, dz. nr 723; 1287/3; 737; obr. ewd. Warszkowo, ul. Pogodna, gmina Sławno.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano sieci wodociągowej z przyłączami, a w szczególności:
1. Sieć wodociągową z rur DN90 SDR17 PE100 RC – 131,02 m;
2. Przyłącza wodociągowe z rur PE 100RC PN10 SDR 11 de 32 x 3,0 mm – 4 szt;
3. Hydrant podziemny z żeliwa sferoidalnego – 2 szt. (z zakresy zamówienia wyłączone realizację hydrantu HP2)
4. Odcinek sieci wodociągowej od punktu S4 do punktu TR3 należy zrealizować metodą bezwykopową.
Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa: „Budowa sieci wodociągowej. Obiekt: Wodociąg wraz 4 przyłączami wody, dz. nr 723; 1287/3; 737; obr ewd. Warszkowo, ul. Pogodna, gmina Sławno”.
Zadanie nr 2.
Uzupełnienie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do dz. nr 23/2 obr ewid. Warszkowo, gm. Sławno.
Zakres opracowania obejmuje uzupełnienie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej:
1. Przyłącza wodociągowe z rur PE 100RC SDR 11 de 32 x 3,0 mm – 1szt., 11 mb;
2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC de 160 – 1 szt., 3,2 mb.
Zakres przedmiotu zamówienia określają warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Warszkowo, działka nr 23/2 oraz szkic nr 1 załączony do postępowania przetargowego.
Zadanie nr 3.
Nazwa: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dz. nr 818/10; 820/2; 819/2; obr ewd. Warszkowo, gmina Sławno.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano sieci wodociągowej z przyłączami, a w szczególności:
1. Sieć wodociągową z rur DN90 SDR17 PE100 RC – 63,0 m;
2. Przyłącza wodociągowe z rur PE 100SDR SDR 11 de 32 x 3,0 mm – 1 szt, 1mb;
3. Hydrant nadziemny z żeliwa sferoidalnego - 1 szt.
Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dz. nr 818/10; 820/2; (819/2 – wg. odrębnego opracowania); obr ewd. Warszkowo, gmina Sławno.”, „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 6, dz. nr 819/2 obr ewd. Warszkowo, gmina Sławno.”
Zadanie nr 4.
Nazwa: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dz. nr 1238; 93/19; obr ewd. Bobrowiczki, gmina Sławno.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano sieci wodociągowej z przyłączami od punktu W1 do punktu W7, a w szczególności:
1. Sieć wodociągową z rur DN90 SDR17 PE100 RC – 403,40 m;
2. Przyłącza wodociągowe z rur PE-HD 100 de 40 x 2,4 SDR 17 PN10 – 9 szt, 17,51 m;
3. Hydrant nadziemny z żeliwa sferoidalnego - 2 szt.
Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa: „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji ściekowej, sieci i przyłączy wodociągowych w m. Bobrowiczki gm. Sławno”.
2. Pozostałe uwagi do zamówienia.
1) W przypadku pompowania wody wykonawca zobowiązany zostaje do zgłoszenia powyższych prac właściwemu organowi.
2) Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych zawierają:
a) Projekty budowlano – wykonawcze;
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
c) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
d) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej.
Dokumenty te powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu ofertowego i zestawienia rzeczowo – finansowego (Załącznik nr 8 do umowy).
Przedmiar robót załączony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym, należy go zweryfikować z SIWZ i nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekty budowlano - wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.
Zamawiający zastrzega, że działy kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy.
Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego.
3) Prowadzenie robót na budowie:
a) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego Kierownik Budowy.
b) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu prowadzenia prac.
4) Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia:
a) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);
b) przed przystąpieniem do realizacji robót w obrębie pasa drogowego należy wystąpić do Urzędu Gminy w Sławnie z wnioskiem o zajecie pasa drogowego;
c) w przypadku prowadzenia robót ziemnych w rejonie pasa drogowego należy po przeprowadzonych pracach grunt zagęścić uzyskując stopień zagęszczenia Id≥1. W przypadku natrafienia na grunt niezagęszczany należy go wymienić. W ofercie należy przewidzieć wykonanie minimum 9 sztuk badań stopnia zagęszczenia gruntu, miejsce wykonania badania zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru;
d) przed wejściem na teren prywatnych działek należy spisać z Właścicielem nieruchomości protokół wejścia na działkę oraz protokół zejścia z działki po realizacji wszystkich prac;
e) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności jego dozór;
f) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu;
g) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością;
h) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury;
i) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów;
j) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy;
k) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót;
l) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
m) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.
3. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji:
1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.
2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SIWZ.
3) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym.
4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy.
6) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego.
7) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.
9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.
11) W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne oświadczenie w zakresie określonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie określonym w ust. 10, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
12) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury.
4. Inne informacje:
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski.
Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 09:30


» Lokalizacja

M. C. Skłodowskiej 9
Sławno 76-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Sławno
M. C. Skłodowskiej 9
Sławno 76-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się