ZP-10/2020 Druk i dostawa materiałów poligraficznych

» Opis zapytania

1 Przedmiotem zamówienia jest:
Druk i dostawa materiałów poligraficznych
2 Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

Część I postępowania: Druk i dostawa biletów wstępu do Babiogórskiego Parku Narodowego

Zamówienie obejmuje projekt, druk i dostawę biletów wstępu do Babiogórskiego Parku Narodowego
– 300 000 szt.
Druk biletów wstępu (9 wzorów) na szlaki – 300 000 szt (osiem wzorów – po 33300 szt, dziewiąty – 33600);
Dane techniczne:
Bilety należy wykonać w formie karty kredytowej (85 mm x 55 mm);
Papier: karton 250 g/m2;
Druk: 4 kolory + 1 kolor;
Uszlachetnianie: foliowanie (folia błysk) awers;
Wszystkie bilety numerowane od 000 001 do 300 000 szt;.
Pakowane w porządku numerycznym po 20 000 szt x 15 paczek;
Po stronie wydawnictwa leży przygotowanie techniczne projektu do druku.
Projekt winien zawierać:
Awers: zdjęcie, nazwa Parku, logo Parku;
Rewers: dane adresowe, nominał biletu, numer biletu, dwa do trzech znaków zakazu, inf. o współfinansowaniu GOPR
Bilety ulgowe o nominale 3,50 zł ; szt – 100 000;
Bilety normalne o nominale 7,00 zł ; szt – 200 000.
Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym. Całość realizacji zamówienia musi być bezwzględnie konsultowana z przedstawicielami Zamawiającego.
Wykonawca przekaże także Zamawiającemu projekt finalny wydawnictw w postaci cyfrowych plików pdf.
Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania fotografii (pejzaży, fauny i flory babiogórskiej) wykorzystanych na biletach we własnym zakresie, przy czym wszystkie fotografie muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, a Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do fotografii wykorzystanymi w biletach wstępu stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed przystąpieniem do druku publikacji przekaże Zamawiającemu do akceptacji (pocztówkę - ostateczny wydruk) po jednym egzemplarzu z każdego wzoru. Druk możliwy jest jedynie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zgłosi uwagi lub dokona odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia projektu. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego.

Część II postępowania: Wydanie publikacji w ramach realizacji mikroprojektu „POGRANICZE? NATURALNIE!”

„Wydanie publikacji w ramach realizacji mikroprojektu „POGRANICZE? NATURALNIE!” obejmuje wydanie polsko-słowackich publikacji o charakterze popularyzacyjno-edukacyjnym:
1) 4 ulotek
2) kalendarza ściennego na 2021 rok
3) komiksu
Zamówienie obejmuje:
- opracowanie i zakup tekstów, ilustracji (fotografii, rycin) oraz wykonanie projektu graficznego dla każdej z publikacji - wytyczne dot. tekstów i strony ilustracyjnej znajdują się w załączniku nr 1 do umowy;
- tłumaczenie tekstów na język słowacki (ulotki);
- redakcję i korektę tekstów w obu językach;
- przygotowanie do druku, skład i łamanie;
- druk i konfekcjonowanie oraz dostawę publikacji do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj do siedziby BgPN (Zawoja) oraz siedziby CHKO HO (Namestowo – Słowacja);
Po podpisaniu umowy BgPN przedstawi sugestie wyglądu publikacji oraz niezbędne informacje ze wskazaniem miejsc ich umieszczenia w publikacjach. Logotypy i inne informacje o źródłach finansowania, zostały zawarte w załączniku nr 2 do umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w opracowaniu graficznym aż do uzyskania satysfakcjonującego efektu.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy do dnia 21 grudnia 2020 roku, z tym że wersję każdej z publikacji w formie pliku *.pdf umożliwiającym deskrypcję do wymagań WCAG 2.0 Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej do dnia 7 grudnia 2020 roku.
Opis przedmiotu zamówienia:
Ulotki
- szacunkowa objętość tekstu – nie mniej niż 2500 znaków ze spacjami na każdej z ulotek
- sugestie merytorycznej zawartości tekstu zostały zawarte w załączniku nr 1 do umowy
- minimalna liczba fotografii – 40 szt. czyli po 10 w każdej z ulotek, z czego Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć 12 szt.; po stronie Wykonawcy pozostaje pozyskanie 28 szt. fotografii – tematyka wykazana w załączniku nr 1 do umowy
- tłumaczenie tekstu każdego z 4 wzorów ulotek na j. słowacki
- wymagane oznakowanie każdego wzoru logotypami i informacją o źródłach finansowania
Dane techniczne:
- nakład: 4 wzory po 2000 egz. każdy
- format A3 składane do A-5
- druk: 4+4 papier ok. 100-130 g/m2 półkreda mat.; wybiórczo lakier;
- konfekcjonowanie po 20 egz. oraz dostawa publikacji do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj do siedziby BgPN (Zawoja) oraz siedziby CHKO HO (Namestowo – Słowacja);

Kalendarz ścienny
Barwny, ilustrowany fotografiami 14-stronnicowy kalendarz w układzie poziomym
- kalendarium na 2021 rok;
- nazwy miesięcy, dni tygodnia oraz karta informacyjna
- projekt graficzny
- tekst na rewersie strony tytułowej w j. polskim i tłumaczony na j. słowacki (do 1200 znaków ze spacjami
- wymagane oznakowanie każdego wzoru logotypami i informacją o źródłach finansowania
- Zamawiający dostarczy 12 fotografii – po jednaj na każdą stronę miesiąca oraz tekst na stronę informacyjną w języku polskim i słowackim – rewers karty tytułowej
Dane techniczne:
- nakład 1200 egz.
- format zbliżony do A-2, 7 kart
- druk: zadruk 4+4, lakier wybiórczo, papier - kreda do 200 g, podkładka kartonowa po ostatniej stronie, spirala z wypustką umożliwiającą zawieszenie
- konfekcjonowanie po 10 egz. oraz dostawa publikacji do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj. do siedziby BgPN (Zawoja) oraz siedziby CHKO HO (Namestowo – Słowacja);
Komiks
Komiks w formie gazetki o ciekawej treści i formie graficznej
- opracowanie scenariusza, przygotowanie rycin i projektu graficznego; zawartość tekstu nie mniej niż 1200 znaków ze spacjami
- sugestie merytorycznej zawartości tekstu zostały zawarte w załączniku nr 1 do umowy
- słowacką wersję tekstu przekaże Zamawiający po przedstawieniu ostatecznej wersji komiksu
Dane techniczne:
- nakład 2000 egz.
- format A-3 złożone do A-4 (4 strony)
- druk 4+4, papier 130 g
- konfekcjonowanie po 50 egz. oraz dostawę publikacji do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj. do siedziby BgPN (Zawoja) oraz siedziby CHKO HO (Namestowo – Słowacja);

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Zawoja 1403
Zawoja 34-222
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
Zawoja 1403
Zawoja 34-222
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się