Modernizacja Toru Regatowego Malta przy ul. Wiankowej w Poznaniu poprzez usunięcie namułów z dna rzeki Cybiny wraz z uzupełnieniem uszkodzeń brzegów i budowli wodnych Zbiornika Malta

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje wykonanie modernizacji Toru Regatowego Malta przy ul. Wiankowej w Poznaniu poprzez usunięcie namułów z dna rzeki Cybiny wraz z uzupełnieniem uszkodzeń brzegów i budowli wodnych Zbiornika Malta.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) dokumentacja projektowa zał. nr 1 do siwz,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 2 do siwz,
c) przedmiar robót, który jest dokumentem pomocniczym – zał. nr 3 do siwz.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ww. dokumentami, obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót wraz z dokumentacją fotograficzną.
Realizacja całego zadania została podzielona na 2 etapy.

Etap 1: w ramach tego etapu Wykonawca zobowiązany jest wykonać: roboty przygotowawcze, usunięcie namułów z rzeki Cybiny,

Etap 2: w ramach tego etapu wykonawca zobowiązany jest wykonać: wykoszenie i hakowanie trzcin, uzupełnienie uszkodzeń brzegów, modernizację linii bąbelkowej, remont wieżyczek sędziowskich i wieży startowej.

Przy realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający korzysta z prawa opcji.
Podstawowy gwarantowany zakres stanowią roboty wymienione w etapie 1.
Prawem opcji objęte są roboty wymienione w etapie 2.
Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w pełnym lub w częściowym zakresie albo nie skorzystać. W przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji lub skorzysta w ograniczonym zakresie, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji uzależnione jest od uzyskania przez Zamawiającego środków pieniężnych na sfinansowanie robót objętych opcją.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o woli skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do części lub całości robót objętych opcją w terminie do 31.12.2020 r.
Zakres zamówienia objęty prawem opcji realizowany będzie na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w pełnym lub niepełnym zakresie, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą, na ten zakres zamówienia.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Na oferowane i wyceniane w Kosztorysie ofertowym materiały Wykonawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające właściwości, parametry oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Zamawiający może żądać ich przedłożenia.
Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego powyższe ubezpieczenie.
Przy realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące roboty objęte dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z wyłączeniem osób wykonujących czynności nadzoru budowlanego.
Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia.
Wykonawcy wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu uproszczony kosztorys ofertowy.
Nieprzedłożenie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, kosztorysu ofertowego, lub oświadczenia o zatrudnieniu, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy.
Wymagana gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące.


Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót w sytuacji gdy po spuszczeniu wody ze zbiornika Malta okaże się, iż naprawy wymaga powierzchnia brzegów zbiornika w zakresie nie ujętym w dokumentacji dla niniejszego zamówienia lub gdy ilość namułów do wywozu będzie większa od przewidywanej w dokumentacji lub infrastruktura sportowa lub techniczna lub budowle wodne zlokalizowane w obrębie Zbiornika Malta będą wymagały napraw w zakresie nie opisanym w dokumentacji postępowania lub w zakresie większym niż opisany w dokumentacji postępowania, na warunkach określonych w umowie dla zamówienia podstawowego, o wartości nie przekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia.

Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury VAT za zrealizowane zamówienie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Jana Spychalskiego 34
Poznań 61-553
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
Jana Spychalskiego 34
Poznań 61-553
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się