Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kłapówka (przysiółek Łąki)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kłapówka (przysiółek Łąki)”, prawomocne zgłoszenie z dnia 28.05.2019 r.

Zakres prac budowlanych obejmuje: przebudowę istniejącego słupa ŻN na wirowany, budowę sześciu słupów oświetleniowych betonowych wirowanych z oprawami Led (wg projektu budowlanego oznaczone od O1 do O6), montaż na wysięgnikach rurowych sześciu opraw oświetleniowych LED z zamontowanymi fabrycznie gniazdami typu NEMA 5 lub 7 Pin ze zworami, standard ANSI C136.41, wraz ze sterownikami oświetlenia typu T2E1N-G 5 Pin. Sterowniki oświetlenia muszą współpracować z istniejącym systemem sterowania oświetleniem w Gminie Kolbuszowa, którego konserwacją i utrzymaniem zajmuje się firma „ENIS Solutions” Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, ul. Krakowska 140A, 34-120 Andrychów, oraz budowę 253 m. linii napowietrznej AsXSn 2x 25 mm2, montaż dwóch uziemień z odgromnikami na słupach, montaż nowej skrzyni oświetleniowej na przebudowanym słupie.
Oprawy LED muszą spełniać następujące minimalne warunki:
- korpus oprawy wykonany z odlewanego aluminium
- oprawa o szczelności IP 66
- współczynnik odporności na uderzenia - IK min. 07
- temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K
- strumień świetlny – min. 9300 lm
- skuteczność świetlna – min. 110 lm/W
- układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem cyfrowym DALI lub analogowym 1-10V,
- redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie
- odporność oprawy na przepięcia: minimum 9,5 kV.
- gwarancja min. 5 lat

Wykaz norm, które mają zastosowanie przy doborze opraw oraz słupów:
Podstawowa norma oświetleniowa:
PN-EN 13201:2016 - Oświetlenie Dróg
Normy na oprawy:
PN-EN 60598-1: 2015 - Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 60598-2-3: 2006 - Oprawy oświetleniowe - Część 2-3: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne
PN-EN 55015: 2013 - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 61547: 2009 - Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 61000-3-2: 2014 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3: 2013 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo
normy na słupy:
PN-EN 12843:2008 - Prefabrykaty z betonu - Maszty i słupy
Zamawiający dopuszcza stosowanie norm równoważnych.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie czynności wskazanych w Dokumentacji technicznej, (Rozdział IV SIWZ) i w przedmiarach robót (Rozdział III SIWZ).

UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza składania „ produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne
o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.
Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności z:
Dokumentacja techniczna (Rozdział IV),
Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział V),
Przedmiarami robót (Rozdział III ) – przedmiar ma charakter pomocniczy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Obrońców Pokoju 21
Kolbuszowa 36-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
Kolbuszowa 36-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się