PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP. ETAP II – INSTALACJA KLIMATYZACJI WRAZ Z ZASILANIEM

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na montażu urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach zlokalizowanych na I piętrze budynku wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.12.1976r. pod numerem KOK-I-211/76, położonego na działce nr 2530/2, obręb śródmieście, przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wlkp., wraz z przebudową rozdzielnicy elektrycznej i wykonaniem zasilania urządzeń
Zakres robót obejmuje prace zabezpieczające ( zabezpieczenia zgodne z wymogami higieny pracy, bhp i ppoż.; zabezpieczenie przed skutkami opadów atmosferycznych w okresie wykonywania robót) oraz prace zasadnicze, w tym m.in.:

1. INSTALACJA KLIMATYZACJI;
2. WYMIANA ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ I WYKONANIE ZASILANIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI;
3. WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO NA KORYTARZU I PIĘTRA BUDYNKU WRAZ Z OŚWIETLENIEM PODSTAWOWYM I EWAKUACYJNYM.

Szczegółowy zakres zamówienia określają: Przedmiar robót budowlanych - stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ oraz Przedmiar robót elektrycznych - stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.

Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią systemową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z umową, projektem budowlano – wykonawczym, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami Budowlanymi przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy (odpowiednio do art. 30 Pzp) z jednoczesnym dopuszczeniem rozwiązań równoważnych (zaakceptowanych przez nadzór autorski i Zamawiającego), programem prac konserwatorskich i restauratorskich. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza wykonawca.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Teatralna 30
Gorzów Wielkopolski 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Teatralna 30
Gorzów Wielkopolski 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się