Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa i projekty podłączeń do budynków zgodnie z załącznikiem graficznym

Opracowanie projektowe dla podłączeń należy wykonać w wersji tradycyjnej (papierowej) w dwóch egzemplarzach dla każdego podłączenia osobno oraz w wersji elektronicznej w plikach PDF całej dokumentacji.
Opracowanie projektowe dla sieci należy wykonać w wersji tradycyjnej (papierowej). Mają zawierać: po 5 egzemplarzy opracowań projektowych dla każdej branży oddzielnie; po 2 egzemplarze kosztorysów, przedmiarów i STWiOR oraz w wersji elektronicznej w plikach PDF całej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z wymogami dotyczącymi stosowanych do projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń na obszarze działalności Spółki ”Sądeckie Wodociągi” – które dostępne są na stronie internetowej Spółki „Sądeckie Wodociągi”.
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w formie zgodnej z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz wszystkich rozporządzeń i aktów prawnych towarzyszących obowiązujących w dacie sporządzenia opracowania, pozwalającymi na późniejsze wykonanie podłączeń i sieci.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:
- wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,
 uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień i opinii koniecznych do późniejszego wykonania sieci jak również podłączeń,
- opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla podłączeń budynków zgodnie z załącznikiem graficznym,
- opracowanie projektów budowlano-wykonawczych i dokumentacji kosztorysowej dla rozbudowy sieci umożliwiającej podłączenie budynków zgodnie z załącznikiem graficznym,
- uzyskanie niezbędnych opracowań geologicznych koniecznych dla prawidłowego sporządzenia przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi,
- wykonanie innych opracowań projektowych, w przypadku takiej konieczności, jak: operaty wodno-prawne, projekty przepompowni ścieków i wody, projekty przyłączy energetycznych, uzyskanie warunków przyłączenia zasilanie energetycznego, projekty odbudowy dróg, potoków, przełożenia w razie potrzeby sieci energetycznych, gazowych wod-kan itp.,
- przedstawienie Zamawiającemu opracowania projektowego w wersji roboczej do akceptacji,
- uwzględnienie wszystkich uwag Zamawiającego w szczególności dotyczących ewentualnych zmian funkcjonalnych w fazie projektowania,
- sporządzenie Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
- przygotowanie i złożenie w imieniu zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wszystkich dokumentów potrzebnych do skutecznego dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę,
- dla projektu rozbudowy sieci opracowanie przedmiarów robót z podstawą wyceny i kosztorysów inwestorskich w zakresie i formie określonej w przepisach odrębnych.
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie i formie wymaganej w przepisach odrębnych,
- pełnienie nadzoru autorskiego, które obejmuje między innymi wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; sporządzanie odpowiednio do potrzeb dodatkowych rysunków i opisów w celu koniecznego uszczegółowienia elementów przedstawionych w projekcie budowlanym; uzgodnienie możliwości wprowadzenia ewentualnych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych w trakcie realizacji za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, czuwanie by zakres ewentualnych zmian nie wpływał istotnie na treść zatwierdzonego projektu budowlanego, pociągających za sobą konieczność zmiany pozwolenia na budowę; uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych oraz w odbiorze inwestycji. Nadzór autorski winien być sprawowany w postaci osobistego pobytu na budowie uprawnionego projektanta danej branży na wezwanie Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem. Wykonawca obowiązany będzie dostosować częstotliwość pobytów w niezbędnych ilościach odpowiednio do potrzeb zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru. Sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa wyżej mieści się w cenie niniejszego zamówienia i nie może rodzić żadnych innych kosztów dodatkowych.

2. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących pracami.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych usług

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Ogrodowa 2
Nawojowa 33-335
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Nawojowa
Ogrodowa 2
Nawojowa 33-335
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się