Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z podziałem na IV Zakresy tj.:
• Zakres I - Artykuły biurowe
• Zakres II - Artykuły biurowe
• Zakres III - Artykuły biurowe
• Zakres IV - Papier
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają wzory umowy stanowiące Załączniki nr 2a oraz 2b do SIWZ.
4. Wskazana ilość materiałów biurowych oraz papieru stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 70% wartości zamówienia (dla danego zakresu) zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% (dla danego zakresu) wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
5. W przypadku wykorzystania ilości któregoś z asortymentów materiałów biurowych/papieru, przy jednoczesnym niewykorzystaniu innego asortymentu, Zamawiający dopuszcza zmianę ilości w ramach poszczególnych asortymentów określonych w ofercie, przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych brutto i nie przekroczeniu maksymalnej kwoty brutto określonej w złożonej ofercie i zawartej umowie. Dokonana przez Zamawiającego zmiana nie będzie stanowić podstawy roszczenia przez Wykonawcę (zapis dotyczy zmian w ramach zakresu I i IV).
6. Zamówienie częściowo współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 (dotyczy zakresu II i III).
7. Instrukcje dla Wykonawcy dotyczące Platformy stanowią Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Ligonia 46
Katowice 40-037
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Województwo Śląskie
Ligonia 46
Katowice 40-037
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się