zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb MSSW – Oddziału Urologii w podziale na 2 zadania

» Opis zapytania

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na miejsce wskazane przez Zamawiającego, w jego siedzibie, kompletnych, nowych fabrycznie aparatów oraz sprzętu medycznego w podziale na nw. zadania w zgodnej konfiguracji wykazanej w załącznikach – Zadanie 1 i 2 stanowiących integralną część SIWZ
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania:
Zadanie I – Laser holmowy do kruszenia kamieni - 1 szt.
Zadanie II – Aparaty USG – 2 szt.

3. Nie dopuszcza się dostaw częściowych poszczególnych elementów aparatu. Dostarczony sprzęt musi być kompletny, oznakowany, posiadać niezbędne instrukcje, gwarancje i dokumentację w języku polskim, w odpowiednich opakowaniach zapewniających należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego sprzętu przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem itp.,
4. Graniczne parametry techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia określa Załącznik do niniejszej specyfikacji. Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia minimalnych podanych parametrów, oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.
5. Jeżeli specyfikacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim musza odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te urządzenia. Beda one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawa decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
II. Uruchomienie sprzętu określonego w ustępie I wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji sprzętu zakończonego protokołem szkolenia
III. Warunki serwisowania sprzętu. Sprzęt musi posiadać na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - potwierdzony stosownym dokumentem.
1. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
2. Przedłużenie okresu gwarancji - o pełny okres niesprawności dostarczonego sprzętu.
3. W przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia usterki w ciągu max. 48 godzin, licząc od przyjęcia zgłoszenia.
4. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu (użytkownikowi), nieograniczony dostęp telefoniczny lub faksowy lub elektroniczny przez 24 godziny możliwość zgłoszenia awarii.
5. W przypadku 3 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten element lub podzespół na nowy
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 12 - miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części w okresie gwarancyjnym i minimum 12 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części w okresie pogwarancyjnym.
7. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, potwierdzonymi stosownymi wpisami w paszport urządzenia.
7. Wymagane świadectwa i atesty.
7.1. świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości,
8,Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych (nazwa, adres, tel/fax) w tym rozmieszczonych na terenie Polski,
IV. Termin realizacji dostawy – nieprzekraczalnie do 30.11.2020r. licząc od dnia podpisania umowy.
V. Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej
dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia
zamówienia.
1. Podwykonawstwo
1) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
2) wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców.
3) zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Bursztynowa 2
Warszawa 04-749
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
ul. Bursztynowa 2
Warszawa 04-749
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się