Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N (Ruciane-Nida) – Wejsuny – Głodowo od km 5+450 do km 6+160 str. prawa w m. Wejsuny.

» Opis zapytania

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N (Ruciane-Nida) – Wejsuny – Głodowo od km 5+450 do km 6+160 str. prawa w m. Wejsuny. Zakres rzeczowy obejmuje roboty: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie krzewów i wywożenie gałęzi, rozebranie krawężników, chodników z płyt i podbudowy betonowej z wywiezieniem gruzu); - roboty ziemne (zdjęcie warstwy humusu z odwiezieniem na składowisko, profilowanie rowów przydrożnych, formowanie i zagęszczanie nasypów); - wykonanie koryta i podbudowy; - ułożenie elementów ulic (krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, ścieki z elementów betonowych); - ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej; - urządzenie bezpieczeństwa ruchu (ustawienie znaków pionowych i malowanie znaków poziomych); - uprzątnięcie terenu i sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziałach IV - VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Czerniewskiego 6
Pisz 12-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
ul. Czerniewskiego 6
Pisz 12-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się