Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 na sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego – 12 zadań

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 na sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego – 12 zadań:

2. Opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części:

Zadanie nr 1 – Podstawienie 1 szt. ładowarki lub koparko – ładowarki o poj. łyżki min. 1,0m3 – własność Wykonawcy – do przygotowania mieszanki i załadunku materiałów na placu składowym w Ustjanowej Górnej. Usługa będzie świadczona na doraźne wezwanie zamawiającego.

Szacowany zakres usług:

Wykonanie i załadunek mieszanek uszorstniających przy użyciu ładowarki lub koparko – ładowarki – 350 godzin pracy.

Zadanie nr 2 – Podstawienie 1 szt. ciągnika o mocy min. 100 KM, dwunapędowego wyposażonego w pług czołowy jednostronny z hydraulicznym dociskiem, o szerokości odśnieżania min. 2,5m przy jednokrotnym przejeździe, do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. Paliwo i osprzęt własny Wykonawcy.


Szacowany zakres usług:

Odśnieżanie przy użyciu pługa z dociskiem hydraulicznym – 50 godzin pracy.

Zadanie nr 3 – Podstawienie 1 szt. ciągnika o mocy min. 100 KM, dwunapędowego wyposażonego w pług czołowy jednostronny z hydraulicznym dociskiem, o szerokości odśnieżania min. 2,5m przy jednokrotnym przejeździe, do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Lutowiska i Gminy Czarna. Adres i miejsce postoju Wykonawcy (miejsce rozpoczęcia i zakończenia pracy) musi znajdować się max. 5 km od jednej z dróg objętych zadaniem nr 3. Paliwo i osprzęt własny Wykonawcy.

Szacowany zakres usług:

Odśnieżanie przy użyciu pługa z dociskiem hydraulicznym – 50 godzin pracy.

Zadanie nr 4 – Podstawienie 1 szt. nośnika o mocy min. 150 KM, min. dwunapędowego,
z napędzaną min. jedną osią przednią, wyposażonego w odpowiednie paliwo i osprzęt własny Wykonawcy tj: (piaskarkę o ładowności min. 4 ton z niezależnym od nośnika układem napędowym, oraz pług jednostronny i dwustronny) do zimowego utrzymania dróg powiatowych nr 2224R Rozpucie-Ropienka, 2226R Rakowa-Stańkowa-Ropienka, 2268R Wańkowa-Dźwiniacz-Brzegi Dolne, 2293R Olszanica-Ropienka, 2295R Krościenko-Stebnik.

Szacowany zakres usług:

Odśnieżanie przy użyciu pługów lekkich i średnich, uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarek – 350 godzin pracy.

Zadanie nr 5 – Podstawienie 1 szt. nośnika o mocy min. 150 KM, min. dwunapędowego,
z napędzaną min. jedną osią przednią, wyposażonego w odpowiednie paliwo i osprzęt własny Wykonawcy tj: (piaskarkę o ładowności min. 4 ton z niezależnym od nośnika układem napędowym, oraz pług jednostronny i dwustronny) do zimowego utrzymania dróg powiatowych nr 2290R Wojtkowa-Grąziowa-Trójca, 2292R Wojtkowa-Nowosielce Kozickie-Wojtkówka, 2293R Olszanica-Ropienka-Wojtkówka, 2268R Wańkowa-Leszczowate-Łodyna, 2269R Wańkowa-Dźwiniacz-Brzegi Dolne.

Szacowany zakres usług:

Odśnieżanie przy użyciu pługów lekkich i średnich, uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarek – 300 godzin pracy.

Zadanie nr 6 – Podstawienie 1 szt. nośnika o mocy min. 150 KM, min. dwunapędowego,
z napędzaną min. jedną osią przednią, wyposażonego w odpowiednie paliwo
i osprzęt własny Wykonawcy tj. (piaskarkę lub urządzenie rozsypujące o ładowności min.
4 tony oraz pług jednostronny i dwustronny) do zimowego utrzymania dróg powiatowych
nr 2305R Smolnik-Zatwarnica, 2306R Brzegi Górne-Dwernik.


Szacowany zakres usług:

Odśnieżanie przy użyciu pługów lekkich i średnich, uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarek – 300 godzin pracy.

Zadanie nr 7 – Podstawienie 1 szt. nośnika o mocy min. 150 KM, min. dwunapędowego,
z napędzaną min. jedną osią przednią, wyposażonego w odpowiednie paliwo i osprzęt własny Wykonawcy tj: (piaskarkę o ładowności min. 4 ton z niezależnym od nośnika układem napędowym, oraz pług jednostronny i dwustronny) do zimowego utrzymania dróg powiatowych nr 2273R Bóbrka-Łobozew, 2296R Ustjanowa-Daszówka-Czarna na odc. Ustjanowa-Daszówka, 2297R droga przez wieś Daszówka, 2300R Jasień-Jałowe-Bandrów, 2301R Jałowe-Moczary.
Szacowany zakres usług:

Odśnieżanie przy użyciu pługów lekkich i średnich, uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarek – 350 godzin pracy.

Zadanie nr 8 – Podstawienie 1 szt. nośnika o mocy min. 150 KM, min. dwunapędowego,
z napędzaną min. jedną osią przednią, wyposażonego w odpowiednie paliwo i osprzęt własny Wykonawcy tj: (piaskarkę o ładowności min. 4 ton z niezależnym od nośnika układem napędowym, oraz pług jednostronny i dwustronny) do zimowego utrzymania dróg powiatowych nr 2296R Ustjanowa-Daszówka-Czarna na odcinku Czarna-Czarna Dolna; 2298R ul. Przemysłowa-Ustrzyki Dolne-Równia-Hoszów, 2299R droga przez wieś Hoszowczyk, 2302R Czarna-Michniowiec, 2303R droga przez wieś Lipie, 2304R Polana-Lutowiska.

Szacowany zakres usług:

Odśnieżanie przy użyciu pługów lekkich i średnich, uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarek – 385 godzin pracy.

Zadanie nr 9 – Podstawienie 1 szt. nośnika o mocy min. 150 KM, min. dwunapędowego,
z napędzaną min. jedną osią przednią, wyposażonego w odpowiednie paliwo i osprzęt własny Wykonawcy tj: (piaskarkę o ładowności min. 4 ton z niezależnym od nośnika układem napędowym, oraz pług jednostronny i dwustronny) do zimowego utrzymania dróg powiatowych nr 2089R Jureczkowa-Kwaszenina-Arłamów, nr 2291R Trójca – Arłamów.
Załadunek piaskarek własnym środkiem załadunku będzie wchodził w zakres czynności Wykonawcy utrzymującego drogę z zadania nr 9. Wykonawca musi posiadać – w odległości max. 5 km od wymienionej w zadaniu nr 9 drogi – własny lub wynajęty we własnym zakresie plac składowy, umożliwiający jednoczesne składowanie materiałów do zimowego utrzymania dróg w ilościach zapewniających ciągłość ich utrzymania. Materiały do zimowego utrzymania dróg ( mieszanki środków niechemicznych i chemicznych) określone
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów
i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach Dz. U. Nr 230 poz. 1960, wykonawca gromadzi we własnym zakresie na placu składowym. Cena jednostkowa oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane
z pracą, załadunkiem, składowaniem oraz zakupem mieszanki środków niechemicznych
i chemicznych.
Szacowany zakres usług:

Odśnieżanie przy użyciu pługów lekkich i średnich, uszorstnianie nawierzchni z materiałem własnym Wykonawcy przy użyciu piaskarek ryczałtowo za miesiąc pracy.

Zadanie nr 10 – Podstawienie 1 szt. ciągnika o mocy min. 20 KM, dwunapędowego,
wyposażonego w odpowiednie paliwo i osprzęt własny Wykonawcy tj: (piaskarkę o ładowności min. 150 kg , oraz pług jednostronny i dwustronny do zimowego utrzymania chodnika w ciągu drogi 2298 R ul. Przemysłowa-Ustrzyki Dolne-Równia-Hoszów .
Załadunek piaskarek własnym środkiem załadunku będzie wchodził w zakres czynności Wykonawcy utrzymującego drogę z zadania nr 10. Wykonawca musi posiadać własny lub wynajęty we własnym zakresie plac składowy, umożliwiający jednoczesne składowanie materiałów do zimowego utrzymania dróg w ilościach zapewniających ciągłość ich utrzymania. Materiały do zimowego utrzymania dróg ( mieszanki środków niechemicznych i chemicznych) określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach Dz. U. Nr 230 poz. 1960, wykonawca gromadzi we własnym zakresie na placu składowym. Cena jednostkowa oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z pracą, załadunkiem, składowaniem oraz zakupem mieszanki środków niechemicznych i chemicznych.

Szacowany zakres usług:

Odśnieżanie przy użyciu pługów lekkich, uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarek – 60 kursów.

Zadanie nr 11 - Podstawienie 1 szt. równiarki o mocy min. 150 KM, z napędem 6x6, o szerokości odśnieżania min. 2,5m przy jednokrotnym przejeździe, do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu bieszczadzkiego. Paliwo i osprzęt własny Wykonawcy.

Szacowany zakres usług:

Odśnieżanie przy użyciu pługa z dociskiem hydraulicznym – 150 godzin pracy.

Zadanie nr 12 - Podstawienie 1 szt. nośnika o mocy min. 120 KM, z napędem 4x4, wyposażonego w wirnik o szerokości odśnieżania min. 2,35 m przy jednokrotnym przejeździe, do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu bieszczadzkiego. Paliwo i osprzęt własny Wykonawcy.

Szacowany zakres usług:

Odśnieżanie przy użyciu wirnika – 50 godzin pracy.

Realizacja usług objętych zamówieniem musi być zgodna ze szczegółową specyfikacją techniczną (załącznik nr 6 do SIWZ) i „Planem zimowego utrzymania dróg w powiecie bieszczadzkim” (załącznik nr 7 do SIWZ).

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia

- operator sprzętu odśnieżnego

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia przewiduje się możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:

a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

c) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Ustjanowa Górna 95
Ustrzyki Dolne 38-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych zs. Ustjanowej Górnej
Ustjanowa Górna 95
Ustrzyki Dolne 38-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się