„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na ulicy Hoyera w Krakowie”

» Opis zapytania

a)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na ulicy Hoyera w Krakowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
b)Zamówienie należy wykonać w oparciu o następującą dokumentację:
•Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 6 do SIWZ,
•Warunki techniczne - załącznik nr 8 do SIWZ,
•Załącznik graficzny - załącznik nr 9 do SIWZ.
c)W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
d)Wymagany okres gwarancji jakości na przedmiot umowy (min. 36 miesięcy – max. 60 miesięcy), w tym w szczególności na dokumentację projektową, wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia:
•36 miesięcy,
•48 miesięcy,
•60 miesięcy,
licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Oferty zawierające okres gwarancji jakości na przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.
e)Termin realizacji zamówienia:
1)wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2021r.,
2)przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych,
3)rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
4)wykonanie robót budowlanych w terminie do dnia 30 sierpnia 2021r.
2.Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SIWZ, tj. Istotnymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
3.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia – za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane:
a)pracownicy niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych,
b)pracownicy fizyczni – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.
4.Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w Części I ust. 3 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.10.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Centralna 53
Kraków 31-586
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Centralna 53
Kraków 31-586
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się