Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap 3)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo poprzez wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 1,2m x 0,8m (2 rzędy) z wypełnieniem o szer. 0,8m płytami betonowymi ażurowymi o wym. 0,4 x 0,6m oraz wykorytowaniem i obsypaniem poboczy materiałem kamiennym na szer. 0,5m z każdej strony. Zakres robót obejmuje jeden odcinek o długości ok.635mb.
Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne muszą być wykonane w sposób zgodny z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także zasadami wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
W celu realizacji zadania wykonawca ma opracować projekt oznakowania na czas wykonywania robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r (Dz. U.
Nr 177 z dnia 14.10.2003 r. poz. 1729 ze zm.) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem oraz uzgodnić go z właściwymi organami.
Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą Uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1320) osób wykonujących nw. czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
1) robót przygotowawczych,
2) robót wykończeniowych,
o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
Zamawiający informuje, że:
-nie przewiduje udzielania zaliczek,
- nie dopuszcza składania ofert częściowych,
- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
- nie zamierza zawierać umowy ramowej,
- nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej,
- nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
- nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy w walutach obcych,
- nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
- nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/ eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania.
W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odnośniki dotyczące norm, dopuszcza się posiadanie równoważnych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych oferowanego sprzętu podanego w opisie przedmiotu zamówienia, jako minimalne wymagania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Górzykowo 1
Sulechów 66-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1
Sulechów 66-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się