„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i miasta Kowary – w sezonie zimowym: 2020-2021”

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu jeleniogórskiego w sezonie zimowym 2020/2021.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje cztery odrębne części:
1) Część I – polegającą na realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn, 2) Część II – polegającą na realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych
na terenie gminy Janowice Wielkie, 3) Część III – polegającą na realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Jeżów Sudecki, 4) Część IV – polegającą na realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Kowary.
3.Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia 15 listopada 2020 r do dnia
14 maja 2021 r., w tym: 1) zakres prac, wskazany w ust. 5 pkt 1-2, będzie realizowany w terminie od dnia 15 listopada 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.; 2) zakres prac, wskazany w ust. 5 pkt 3, będzie realizowany w terminie od dnia 01 maja 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r.
5. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych w szczególności polega na:
1) oczyszczaniu ze śniegu oraz błota pośniegowego nawierzchni wyznaczonych dróg powiatowych (jezdnia, chodniki, pobocza utwardzone z kostki brukowej betonowej lub kamiennej) położonych w granicach administracyjnych gmin: Podgórzyn (Część I zamówienia), Janowice Wielkie (Część II zamówienia), Jeżów Sudecki (Część III zamówienia) oraz miasta Kowary (Część IV); 2) zwalczaniu śliskości na drogach do stanu umożliwiającego bezpieczną przejezdność wyznaczonych odcinków dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin wskazanych w pkt 1, przy pomocy materiałów uszorstniających i środków chemicznych; 3) sprzątaniu zanieczyszczeń pozimowych z jezdni, chodników i poboczy oraz studni ściekowych po zakończeniu sezonu zimowego 2020/2021.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wytyczne dotyczące sposobu realizacji usługi zostały określone w: 1) Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn (dla Części I zamówienia), stanowiącym Załącznik Nr 6a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Janowice Wielkie (dla Części II zamówienia), stanowiącym Załącznik Nr 6b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 3) Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Jeżów Sudecki (dla Części III zamówienia), stanowiącym Załącznik Nr 6c do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 4) Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Kowary (dla Części IV zamówienia), stanowiącym Załącznik Nr 6d do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Wykaz odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn, podlegających zimowemu utrzymaniu dróg, został ujęty w Załączniku Nr 6a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8. Wykaz odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Janowice Wielkie, podlegających zimowemu utrzymaniu dróg, został ujęty w Załączniku Nr 6b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9. Wykaz odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Jeżów Sudecki, podlegających zimowemu utrzymaniu dróg, został ujęty w Załączniku Nr 6c do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 10. Odcinek drogi powiatowej na terenie miasta Kowary, podlegający zimowemu utrzymaniu dróg, został ujęty w Załączniku Nr 6d do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 11. Wykonawca, w zakresie realizowanej przez siebie części zamówienia, odpowiada za teren, na którym wykonywana będzie usługa, a także bezpieczeństwo podczas realizacji zamówienia w okresie, o którym mowa w ust. 4. 12. Wykonawca, w zakresie realizowanej przez siebie części zamówienia, ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody, wypadki
i kolizje drogowe, a także inne zdarzenia spowodowane zaniechaniem wykonywanych prac lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonywania prac przy realizacji przedmiotu zamówienia. Za bezpieczeństwo ruchu
w obrębie odcinków dróg, na których będzie prowadzone zimowe utrzymanie, od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia sezonu zimowego, odpowiada Wykonawca. 13. Wybrany Wykonawca – w okresie trwania umowy w zakresie danej części zamówienia, tj. od dnia 15.11.2020 r. do dnia 14.05.2021 r. – zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w szczególności obejmującej zimowe utrzymanie dróg, na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej: 1) 100.000,00 zł - w przypadku realizacji umowy w zakresie Części I zamówienia; 2) 100.000,00 zł - w przypadku realizacji umowy w zakresie Części II zamówienia; 3) 100.000,00 zł - w przypadku realizacji umowy w zakresie Części III zamówienia; 4) 50.000,00 zł - w przypadku realizacji umowy w zakresie Części IV zamówienia.
14. Wykonawca zobowiązany jest – najpóźniej do dnia 16.11.2020 r. – przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie od dnia 15.11.2020 r. do dnia 14.05.2021 r., na sumę gwarancyjną w wysokości określonej dla danej części zamówienia, którą będzie realizować. W przypadku przedłożenia dokumentu, z którego wynikać będzie, że okres ważności ubezpieczenia OC wygaśnie przed dniem 14.05.2021 r., Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności tego ubezpieczenia lub zawarcia kolejnej umowy ubezpieczeniowej, i przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu, w którym upływa ważność pierwotnego ubezpieczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego ciągłość ubezpieczenia OC – z zachowaniem opisanych powyżej wymagań Zamawiającego.
15. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960).
16. Wykonawca winien dysponować placem do składowania materiałów uszorstniających i chemicznych, stosowanych do posypywania dróg, usytuowanym w odległości nie większej niż 15 km od granic administracyjnych gminy: Podgórzyn (w zakresie Części I zamówienia), Janowice Wielkie (w zakresie Części II zamówienia), Jeżów Sudecki (w zakresie Części III zamówienia), miasta Kowary (w zakresie Części IV zamówienia), aby zapewnić terminową realizację usługi, bez opóźnień wynikających z konieczności dojazdu w wymaganym czasie do miejsca świadczenia usługi.
17. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu lub marznącego deszczu, lub stwierdzeniu wystąpienia śliskości zimowej na drogach powiatowych, nie później jednak niż w terminie do 90 minut (przy czym Wykonawca może zaoferować skrócenie tego czasu) od stwierdzenia wystąpienia zjawiska atmosferycznego (opadów lub śliskości). Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę zimowego utrzymania dróg powiatowych w w/w terminie również po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o konieczności podjęcia działania na danej drodze lub drogach, lub na określonych odcinkach drogi/dróg. Informację o konieczności podjęcia działania Zamawiający przekazuje Wykonawcy telefonicznie (w tym połączenia głosowe i wiadomości tekstowe sms), mailowo lub pisemnie.
18. Czas przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji usługi od momentu otrzymania od Zamawiającego informacji o konieczności podjęcia działania wynosi maksymalnie do 90 minut (przy czym Wykonawca może zaoferować skrócenie tego czasu).
19.Wykonawca – w wyniku otrzymania od Zamawiającego informacji o konieczności podjęcia działania – zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi w czasie określonym
w ust. 18 oraz powiadomić Zamawiającego telefonicznie (w tym połączenia głosowe i wiadomości tekstowe sms) o rozpoczęciu działania – w celu zweryfikowania przez Zamawiającego ustalonego czasu przystąpienia do realizacji usługi.
20. O wykonaniu usługi Wykonawca informuje Zamawiającego telefonicznie lub mailowo w dniu wykonania usługi, a najpóźniej w dniu następnym – określając zakres wykonanych prac oraz użyte środki.
21. Zasady realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w zakresie Części I zamówienia), Nr 4b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w zakresie Części II zamówienia), Nr 4c do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w zakresie Części III zamówienia) oraz Nr 4d do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w zakresie Części IV zamówienia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jana Kochanowskiego 10
Jelenia Góra 58-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
ul. Jana Kochanowskiego 10
Jelenia Góra 58-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się