Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalach mieszkalnych przy ul. Tysiąclecia 8B/5, ul. Woźniaka 75/6, ul. Tysiąclecia 1B/1, Pl. Św. Barbary 3/2, ul. Pułaskiego 31/12, ul. Estreichera 12/15, ul. Woźniaka 32/1, ul. Romanowskiego 5/6, ul. Palińskiego 9/6 – Pakiet 13

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja lokali mieszkalnych położonych przy
ul. Obywatelskiej 5/20, ul. Karola Miarki 44/11, ul. Józefczaka 26/2.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji i remontu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Bytomia.
Zakresy robót budowlanych i instalacyjnych w lokalach są zróżnicowane przedmiarowo i obejmują
m.in. wykonanie robót ogólnobudowlanych, tynkarsko-malarskich, stolarskich, posadzkowych, elektroinstalacyjnych, podłogowych, instalacyjnych wod-kan, instalacyjnych gazowych z podziałem określonym poniżej:
1) Część I – Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom – ul. Tysiąclecia 8B/5
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Przedmiar robót.
Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.1.a do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
2) Część II – Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom – ul. Woźniaka 75/6
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Przedmiar robót.
Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.2.a do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
3) Część III – Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom – ul. Tysiąclecia 1B/1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.3. do SIWZ – Przedmiar robót.
Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.3.a do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
4) Część III – Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom – Pl. Św. Barbary 3/2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.3. do SIWZ – Przedmiar robót.
Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.3.a do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
5) Część III – Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom – ul. Pułaskiego 31/12
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.3. do SIWZ – Przedmiar robót.
Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.3.a do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
6) Część III – Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom – ul. Estreichera 12/15
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.3. do SIWZ – Przedmiar robót.
Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.3.a do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
7) Część III – Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom – ul. Woźniaka 32/1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.3. do SIWZ – Przedmiar robót.
Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.3.a do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
8) Część III – Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom – ul. Romanowskiego 5/6
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.3. do SIWZ – Przedmiar robót.
Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.3.a do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
9) Część III – Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom – ul. Palińskiego 9/6
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.3. do SIWZ – Przedmiar robót.
Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.3.a do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia
co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
6. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem takiej wizji w celu zapoznania się
z miejscem wykonywania robót oraz ze stanem faktycznym obiektu, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-maila na adres: zamówienia@bm.bytom.pl do dnia 7.10.2020 r. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie lub e-mailem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Zielna 25B
Bytom 41-907
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania
Zielna 25B
Bytom 41-907
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się