Zakup energii elektrycznej do punktów poboru administrowanych przez „Górna Raba” Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do punktów poboru użytkowanych przez „Górna Raba” Sp. z o.o., przez okres 12 miesięcy (to jest od 01.01.2021 do 31.12.2021) szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 wynosi:
a) Grupa taryfowa C 11 – 78 850 KWh,
b) Grupa taryfowa B23 – 1 380 000 KWh, w tym:
a. szczyt przedpołudniowy 252 000 KWh
b. szczyt popołudniowy 152 000 KWh
c. pozostałe godziny doby 976 000 KWh
UWAGA! Podane wartości zużycia energii elektrycznej, należy przyjąć jako wartości szacunkowe w formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający zastrzega, że przedstawione powyżej szacunkowe dane nie odzwierciedlają deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zakłada się że może nastąpić wzrost lub spadek zużycia energii w okresie trwania umowy.
Rzeczywista ilość energii elektrycznej będzie zależna od potrzeb Zamawiającego.
UWAGA!!!
Dotyczy rodzaju punktu poboru Oczyszczalnia Ścieków Tokarnia. Obecnie jest realizowana inwestycja budowy nowej oczyszczalni ścieków. Planowany termin oddania do użytkowania styczeń 2021. Planuje się zwiększenie mocy umownej do 112 kWh.

Rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej, zgodnie ze wskazaniami liczników.

Podane powyżej ilości zużycia energii należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych ilości.
Zamawiający informuje, że w ciągu trwania okresu realizacji umowy może nastąpić zmiana administratora dla części punktów poboru. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający zastrzega, że nastąpi przepisanie umowy na nowego administratora pod takimi samymi warunkami, jakie zostały określone w przedmiotowej SIWZ i zawartej umowie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 833z późn. zmian.), w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
3.2. Zakup energii elektrycznej będzie odbywał się na podstawie umowy sprzedażowej
z Wykonawcą – załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
3.3.Wykonawca winien posiadać generalną umowę dystrybucyjną zawartą z TAURON Dystrybucja S.A. na okres trwania niniejszego zamówienia.
3.4.Przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi związanej z dystrybucją energii elektrycznej, która to usługa będzie świadczona na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A.
Zamawiający informuje, iż posiada rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Obecnie obowiązująca umowa sprzedaży energii elektrycznej została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.Natomiast umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony na wszystkie punkty odbioru wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ.
3.5.Na każdy punkt poboru, Wykonawca będzie przedstawiał szczegółowe rozliczenie za dostawę energii elektrycznej uwzględniając elementy dotyczące danego punktu poboru jak: nazwa punktu poboru, grupa taryfowa, nr PPE, adres PPE, wolumen zużytej energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym. Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będzie faktyczne zużycie energii elektrycznej w kWh w danym okresie rozliczeniowym.
3.6. Faktura rozliczeniowa winna obejmować dane charakterystyczne dla danego punktu poboru tj. między innymi: jego rodzaj (np.: pompownia ścieków) i nazwę, nr punktu poboru, przypisaną taryfę, nr PPE sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej netto plus obowiązujący podatek VAT (wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), obejmującej wszystkie koszty sprzedaży w poszczególnych taryfach.
3.7.Faktura za sprzedaż energii elektrycznej będzie wystawiana w okresach odczytowych dokonywanych przez OSD.
3.8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości punktów odbioru energii elektrycznej, jednakże w rozmiarze nie większym niż 40% ilości punktów wskazanych
w załączniku nr 1 do SIWZ, przy zachowaniu ceny energii elektrycznej przyjętej
z oferty Wykonawcy. Zamawiający może dodawać nowe PPE oraz zmieniać grupy taryfowe dla istniejących PPE jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które są wymienione w SIWZ i załącznikach oraz będą wycenione w ofercie.
3.9.Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia we własnym zakresie
i na własny koszt:
1. Dokonać w imieniu Zamawiającego zmiany sprzedawcy
2. Przeprowadzić w imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne procedury umożliwiające zakup energii elektrycznej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Krakowska 27E
Mszana Dolna 34-730
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

"Górna Raba" Sp. z o.o.
ul. Krakowska 27E
Mszana Dolna 34-730
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się