Przebudowa ronda im. Żołnierzy Wyklętych w Kraśniku” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Miasta Kraśnik

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ronda im. Żołnierzy Wyklętych w Kraśniku” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Miasta Kraśnik”.
1) Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Kraśnik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.
2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ronda imienia Żołnierzy Wyklętych (skrzyżowanie ul. Struga, Mostowej, Lubelskiej i Jagiellońskiej) w Kraśniku na działkach o nr ewid.: 339/6, 341/2, 341/3, 341/4, 79/16, obręb geodezyjny Zarzecze I, działkach o nr ewid.: 490, 489, 486, 488, 487, 485, 477, obręb geodezyjny Ośrodek i działce o nr ewid. 552/1, obręb geodezyjny Zarzecze II wraz z rozbiórką istniejących obiektów, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę obiektów budowlanych.
Zamówienie obejmuje m.in.:
1) rozbiórkę obiektów kubaturowych naziemnych (14 szt.) łącznie ze schodami zewnętrznymi, utwardzeniami, garażami zewnętrznymi blaszanymi, terenowego kanału do obsługi pojazdów, zbiornika ziemnego oraz podest z płyt betonowych wraz z murkiem oporowym i schodami zewnętrznymi na gruncie przy istniejącym pomniku Partyzanta w Kraśniku dz. ew. nr 486, 487, 488 itp. Istniejący pomnik Partyzanta wraz z postumentem i płytą kamienną okalającą postument pozostaje nienaruszony. Rozbiórka nie obejmuje samego pomnika Partyzanta wraz z postumentem i okalającą płytą kamienną. Rozbiórka obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół pomnika (rozbiórka utwardzeń z płyt chodnikowych, terenowych schodów zewnętrznych oraz donic betonowych,
2) wykonanie robót drogowych o nawierzchni z mieszanki asfaltowo-mineralnej o powierzchni ok. 5,340 km2 wraz z infrastrukturą towarzysząca,
3) zagospodarowanie terenu skweru na rondzie o powierzchni ok. 0.3720 ha: montaż obiektów małej architektury, budowa alejek oraz pielęgnacją zieleni
4) budowę budynku toalety publicznej,
5) montaż systemowych wiat przystankowych, poczekalni i wiaty na rowery,
6) wykonanie oświetlenia parkowego,
Oraz wykonanie innych elementów niewymienionych w opisie, a ujętych w dokumentacji projektowej.
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zapewni także:
1. W zakresie dotyczącym budynku toalety:
1) rozruch techniczny i technologiczny zainstalowanych urządzeń i instalacji wraz z wymaganymi do tego produktami,
2) opracowanie wszelkich regulaminów, instrukcji obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń i instalacji,
3) opracowanie dla obiektów „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”,
4) wyposażenie i oznakowanie obiektu oraz zagospodarowania terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych (m.in.: gaśnice, urządzenia przeciwpożarowe, drogi ewakuacyjne, plany ewakuacyjne, instrukcje i inne elementy ppoż.),
2. Sprawdzenie wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,
3. inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla wszystkich obiektów objętych zamówieniem,
4. uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
4. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez:
1) Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMBUD Miazga Robert, ul. Krakowska 4,
23-200 Kraśnik,
2) Centrum Technologii Projektowanie, Konsulting i doradztwo Techniczne, Dominów145D, 20-388 Lublin stanowiące załącznik do SIWZ wraz z uwzględnieniem zapisów niniejszej umowy oraz SIWZ.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają m.in.:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333) zwane dalej „Prawo budowlane” wraz z przepisami wykonawczymi.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
8. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy
– Prawo budowlane.
9. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
10. Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały
lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
11. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie
do norm, krajowych ocen technicznych, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę wymienionych poniżej kluczowych części zamówienia w zakresie wykonania: robót drogowych o nawierzchni z mieszanki asfaltowo-mineralnej wraz z towarzysząca infrastrukturą .
14. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zwany dalej k.p.:
1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych),
2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
– Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców,
3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 i 2 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 pkt 8-9 umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania, na etapie realizacji umowy, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu danego pracownika zawierającego informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
15. Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi:
1) 36 miesięcy dla gwarancji na roboty budowlane,
2) 24 miesiące dla gwarancji na wbudowane urządzenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Lubelska 84
Kraśnik 23-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Kraśnik
ul. Lubelska 84
Kraśnik 23-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się