Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wzmocnienia naroży zasobnika węgla pod katem zabezpieczenia go przed rozszczelnieniem

» Opis zapytania

WIZJA LOKALNA
Termin wizji lokalnej : 05.10.2020 godzina 10 : 00.
Miejsce spotkania : Brama nr 6 – Elektrownia Jaworzno III.
Osoby uczestniczące w wizji lokalnej powinny posiadać:
1.Kaski Ochronne.
2.Maseczki na usta.
osoba do kontaktu: Marek Domagała tel. ( 32 ) 715-37-13 ; 516-111-725

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wzmocnienia naroży zasobnika węgla pod kątem zabezpieczenia go przed rozszczelnieniem
w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
2. Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie S.A. – Odział Elektrownia Jaworzno III Jaworzno ul. Promienna 51
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1
4. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu.
5. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
1) Termin realizacji zamówienia: 02.11.2020r – 15.12.2020r
2) Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych
za cały zakres prac. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
4) Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag:
cena netto 100%
5) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu:
a) podpisane Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2),
b) skany nw. dokumentów:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Kserokopię uprawnień osoby wykonującej dokumentację projektowo-wykonawczą wraz z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
- dokument potwierdzający, że, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem Przedmiotowi Umowy tj. rodzajowo podobnej do przedmiotu zadania lub wykonania projektu konstrukcji stalowej ( zasobnika lub hali przemysłowej ) wraz z potwierdzeniem że roboty te zostały wykonane należycie.

6. Osoby do kontaktu:
Dariusz Spiechowicz tel. ( 32 ) 715-34-21 ; 661-301-827
Marek Domagała tel. ( 32 ) 715-37-13 ; 516-111-725
7. Termin ważności oferty: 30 dni.
8. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w ramach przeprowadzenia wielu powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
cd. załącznik nr.1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się