Pilna realizacja dostaw piasku kwarcowego suszonego dla potrzeb TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział El. Jaworzno III - magazyn El. Jaworzno II

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. – Biuro Zamówień i Umów zaprasza do złożenia oferty na realizację dostaw sukcesywnych w miesiącu październiku / listopadzie 2020r.:

- PIASEK KWARCOWY SUSZONY GRANULACJA 0,0-0,5mm– w ilości: 350 Ton.
Zamawiający akceptuje dostawy piasku pn.” „Flusand S” o kodzie towaru 516837.
Planowany termin realizacji pierwszych dostaw:
- 1.10.2020 r. – 1 dostawa;
- 2.10.2020 r. – 2 dostawy;
- 5.10.2020 r. – 1 dostawa.
Kolejne dostawy będą wywoływane telefoniczne lub mailowo przez Zamawiającego.
Z uwagi na pilną potrzebę rozpoczęcia dostaw w dniu 1.10.2020r., prosimy o złożenie oferty ostatecznej z uwzględnieniem maksymalnego rabatu cenowego.
Zamawiający wymaga spełnienia przez dostarczany przez Wykonawców produkt niżej określonych lub zbliżonych w zależności od złoża parametrów fizyko-chemicznych dla zamawianego piasku:

Piasek kwarcowy suszony selekcjonowany pod względem uziarnienia, piasek płukany,
którego uziarnienie odpowiada poniższym parametrom:

- zawartość ziarna < 60 μm będzie nie większa od 15 %,
- zawartość ziarna 60 ÷ 200 μm wynosić będzie > 60 do 75 %,
- zawartość ziarna 200 ÷ 250 μm wynosić będzie około < 25 %,
- zawartość ziarna 200 ÷ 300 μm wynosić będzie < 5 %,
- zawartość ziarna > 300 μm będzie nie większa od 3 %

Właściwości fizyko – chemiczne:
- zawartość SiO2 > 95 %, (dopuszcza się zawartość w granicach od 93 % do 99 % )
- zawartość Na2O ≤ 0,3 %,
- zawartość K2O ≤ 0,5 %,
- temperatura mięknięcia > 1400oC,
Wymagane jest, aby nie był to produkt kruszony o ostrych krawędziach ziaren lecz o stępionych w sposób naturalny, o zawartości wilgoci ≤ 0,3%,(dopuszczalna zawartość wilgoci max 1%).


Szczegółowe informacje dotyczące parametrów fizyko-chemicznych miejsca realizacji dostawy oraz sposobu dostawy i rozładunku zostały wskazane pod znacznikiem „lupki”.

****************************************
UWAGI:
- Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest dołączenia do oferty karty charakterystyki oferowanego produktu celem weryfikacji jego parametrów fizyko-chemicznych.
***************************************

Adres dostawy: magazyn Odbiorcy Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – magazyn Elektrowni II, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno.

Kryteria ogólne:
- Kryterium oceny ofert: cena jednostkowa netto za jm (Tone.), na podstawi której system przelicza łączną wartość złożonej oferty;

Składając ofertę Oferent akceptuje warunki Zamawiającego i jednocześnie oświadcza, że jego oferta jest zgodna z zapytaniem oraz spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
- transport na bazie DDP, magazyn Odbiorcy TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III – Jaworzno II, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno - wg Incoterms 2020
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury.
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy
- dostarczony towar musi być fabrycznie nowy pozbawiony ukrytych wad.

Dokumenty wymagane przy dostawie:
- dowód dostawy
- świadectwo kontroli jakości stwierdzające pochodzenie produktu oraz jakość dostarczonego piasku.

W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Surowce i półprodukty

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się