Dostawa części zamiennych do pomp typu JE-2-180 G10 ET 20+F+X VARISCO

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie zapytania i złożenia oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe.

Postepowanie dotyczy złożenia oferty cenowej na niżej wymienione części do pompy JE-2-180 G10 ET 20+F+X.

1) USZCZELNIENIE MECH. POZ.25 TYP T30 YYV - szt. 1
2) ZESTAW USZCZELEK - szt. 1
3) ZAWÓR KLAPOWY POZ.14.1 VK - szt. 1
4) WIRNIK POZ.03 - szt. 1
5) PŁYTKA ŚCIERALNA POZ.02 - szt. 1

Numer seryjny pompy: Nr s. 0000331

Producentem urządzenia jest firma VARISCO.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana oferta musi dotyczyć wszystkich pozycji wyspecyfikowanych w zapytaniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najniższy bilans cenowy.
--------------------------------------------------------------------------------
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.
--------------------------------------------------------------------------------

Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, którego jakość wykonania i materiały będą nie gorsze niż wynikające z dokumentacji wskazanej przez Zamawiającego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu Zamawiającego.

Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca winien do oferty dołączyć Oświadczenie o zaoferowanym produkcie równoważnym – wg wzoru w załączniku nr 2,

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno, wg Incoterms 2020.
- termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment).
- towar musi być fabrycznie nowy.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru, oferowany termin realizacji dostawy, oraz numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie płatność(zamieszczony na tzw. białej liście podatników VAT).

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

5. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik Oferenta.

6.Zastrzeżenia Zamawiającego:
6.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytulu Oferentom nie przyslugują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania RFX.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Armatura

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się