Regulamin korzystania z Platformy Marketplanet w modelu Cloud (Platforma)

I. Przedmiot Regulaminu

 1. 1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy przez Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041441, posiadającą numer NIP 526 25-35-153, posiadającą numer REGON: 17282436, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 14.333.320,00 zł w całości wpłacony.
 2. 1.2. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy polegają na udostępnianiu aplikacji webowej do obsługi procesów biznesowych. Udostępnienie Platformy poprzedzone jest jej konfiguracją na potrzeby Usługobiorcy, zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę zakresem Usług.
 3. 1.3. Platforma umożliwia dostęp do bazy Dostawców OnePlace oraz obsługę komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Usługobiorcą a Dostawcami.
 4. 1.4. Na podstawie Umowy, Usługodawca może świadczyć na rzecz Usługobiorcy również dodatkowe Usługi szkoleniowe i serwisowe opisane w Cenniku Usług.
 5. 1.5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Definicje

 1. 2.1. „Aktywacja Loginu” oznacza moment, w którym Usługodawca aktywuje Login Użytkownika;
 2. 2.2. „Awaria” oznacza nieprawidłowość w działaniu Platformy powodującą całkowite zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Platformy, dla której nie ma alternatywnej metody wykonania danej operacji na Platformie, uniemożliwiającą normalne korzystanie z podstawowych funkcji Platformy;
 3. 2.3. „Błąd” oznacza nieprawidłowość w działaniu Platformy niebędącą Awarią, która nie uniemożliwia Użytkownikom normalnego korzystania z podstawowych funkcji Platformy, polegającą w szczególności na ograniczeniu realizacji jednej z funkcji Platformy;
 4. 2.4. „Cennik Usług” oznacza cennik i zakres usług oferowanych przez Usługodawcę, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy, będący jej integralną częścią;
 5. 2.5. „Dni Robocze” oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. 2.6. „Godziny Robocze” oznacza godziny od 8:00 do 17:00 w Dni Robocze;
 7. 2.7. „Konto” oznacza przypisane do Loginu uprawnienie umożliwiające korzystanie z Platformy;
 8. 2.8. „Login” oznacza identyfikator Użytkownika zarejestrowanego na Platformie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Za pośrednictwem Loginu Użytkownik zarejestrowany dokonuje czynności w imieniu Usługobiorcy na Platformie. Login Użytkownika jest unikalny i chroniony hasłem dostępu;
 9. 2.9. „Platforma” oznacza stanowiącą własność Usługodawcy platformę internetową (aplikację webową) za pośrednictwem której świadczone są usługi dostępu do funkcjonalności;
 10. 2.10. „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia usług poprzez Platformę;
 11. 2.11. „Siła Wyższa” oznacza zdarzenia zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami, które wystąpiły po podpisaniu Umowy i pozostawały całkowicie poza kontrolą Usługodawcy i Usługobiorcy;
 12. 2.12. „Tajemnica Przedsiębiorstwa Usługodawcy” oznacza wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej dane i informacje o przedsiębiorstwie Usługodawcy, a w szczególności informacje o charakterze technicznym, technologicznym, marketingowym, handlowym, informacje dotyczące finansów i organizacji przedsiębiorstwa Usługodawcy, w szczególności wszelkie informacje dotyczące pełnej funkcjonalności oraz zabezpieczeń Platformy.
 13. 2.13. „Umowa” oznacza umowę zawieraną pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą w formie elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu lub w formie pisemnej określającą w szczególności wybrany przez Usługobiorcę zakres funkcjonalności Platformy opisany w Cenniku Usług oraz dodatkowe Usługi serwisowe i szkoleniowe;
 14. 2.14. „Usługi” oznacza zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;alności Platformy opisany w Cenniku Usług oraz dodatkowe Usługi serwisowe i szkoleniowe;
 15. 2.15. „Usługobiorca” oznacza Dostawcę albo Usługobiorcę korzystającego z Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy;
 16. 2.16. „Usługodawca” oznacza Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041441, posiadającą numer NIP 526 25-35-153, posiadającą numer REGON: 17282436, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 14.333.320,00 zł w całości wpłacony; biuro@marketplanet.pl;„Usługobiorca” oznacza Dostawcę albo Usługobiorcę korzystającego z Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy
 17. 2.17. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219)
 18. 2.18. „Użytkownik Usługobiorcy (Użytkownik)” oznacza osobę fizyczną będącą Usługobiorcą lub osobę fizyczną związana z Usługobiorcą umową o pracę, umową o współpracę, umową cywilno-prawną lub innym stosunkiem prawnym, jednoznacznie identyfikowaną poprzez adres e-mail, posiadającą dostęp do Platformy w ramach Loginu, prowadzącą w ramach Platformy działania w imieniu i na rzecz Usługobiorcy;. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);
 19. 2.19. „Dostawca” oznacza podmiot korzystający z Platformy celem elektronicznej komunikacji z Usługobiorcą zgodnie z Zakresem Usług wynikającym z Umowy;tkownik Usługobiorcy (Użytkownik)” oznacza osobę fizyczną będącą Usługobiorcą lub osobę fizyczną związana z Usługobiorcą umową o pracę, umową o współpracę, umową cywilno-prawną lub innym stosunkiem prawnym, jednoznacznie identyfikowaną poprzez adres e-mail, posiadającą dostęp do Platformy w ramach Loginu, prowadzącą w ramach Platformy działania w imieniu i na rzecz Usługobiorcy;. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);
 20. 2.20. „Usługobiorca” oznacza podmiot, który korzysta z Platformy na podstawie niniejszego Regulaminu oraz zawartej z Usługodawcą Umowy.ca” oznacza podmiot korzystający z Platformy celem elektronicznej komunikacji z Usługobiorcą zgodnie z Zakresem Usług wynikającym z Umowy;tkownik Usługobiorcy (Użytkownik)” oznacza osobę fizyczną będącą Usługobiorcą lub osobę fizyczną związana z Usługobiorcą umową o pracę, umową o współpracę, umową cywilno-prawną lub innym stosunkiem prawnym, jednoznacznie identyfikowaną poprzez adres e-mail, posiadającą dostęp do Platformy w ramach Loginu, prowadzącą w ramach Platformy działania w imieniu i na rzecz Usługobiorcy;. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);

III. Korzystanie z Platformy i rejestracja

 1. 3.1. Korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu, a w przypadku Usługobiorcy także zawarcia Umowy, dokonania płatności zgodnie z Cennikiem i Zakresem Usług.
 2. 3.2. Zakres dostępu do Platformy dla Usługobiorcy różni się od zakresu dostępu dla Dostawcy. Świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy jest odpłatne.
 3. 3.3. Dostęp do zasobów i funkcjonalności Platformy wymaga Aktywacji Loginu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Aktywacja Loginu odbywa się tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione przez Usługodawcę. Korzystanie z Usług przez Usługobiorcę jest możliwe zgodnie z posiadanym przez Usługobiorcę zakresem dostępu do Usług, okresem na jaki aktywowano Login, oraz w przypadku usług płatnych - Cennikiem Usług.
 4. 3.4. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do:
  • a) aktualizacji podanych w Umowie danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych; aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta;
  • b) zachowania w tajemnicy hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.
 5. 3.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez poszczególnych Użytkowników.
 6. 3.6. Korzystanie z Platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:
 7. 3.6. Korzystanie z Platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a) zastosowania przeglądarek Internet Explorer wersja 11 lub nowszych, Firefox wersja 10 lub nowszych z włączoną obsługą JavaScript,
  • b) strona internetowa jest optymalizowana od rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej.

IV. Zakres funkcjonalny Platformy

 1. 4.1. W zakresie funkcjonalności Platformy dla Usługobiorcy wyróżnia się Pakiety Usług zgodnie z Umową.
 2. 4.2. Szczegółowy zakres funkcjonalny Platformy dla Usługobiorcy stanowi załącznik do Umowy.
 3. 4.3. Zakres funkcjonalności Platformy udostępniany Dostawcy umożliwia mu wymianę dokumentów elektronicznych w ramach procesów biznesowych prowadzonych przez Usługobiorcę w ramach Platformy zgodnie z uruchomionymi dla Usługobiorcy Pakietami Usług.

V. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. 5.1. W ramach udostępnienia Platformy, Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Usługobiorcy dostępu do Platformy na poziomie 99% w Dni Robocze w skali miesiąca.
 2. 5.2. Usługodawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych przez Usługobiorcę Awarii i Błędów w działaniu Platformy w Dni Robocze w godzinach 8:00 – 17:00.
 3. 5.3. Usługodawca będzie usuwał zgłoszone nieprawidłowości w czasie:
  • a) 3 Godzin Roboczych od chwili ich zgłoszenia w przypadku Awarii;
  • b) 40 Godzin Roboczych od chwili ich zgłoszenia w przypadku Błędów.
 4. 5.4. Wszelkie zmiany danych konfiguracyjnych oraz Awarie i Błędy, Usługobiorca może zgłaszać poprzez:
  • a) e-mail: platforma_cloud@marketplanet.pl (podstawowy kanał komunikacji);
  • b) telefon: ++48 (22) 25 72 224 (awaryjny kanał komunikacji).
 5. 5.5. Po usunięciu Awarii, Błędów lub po zmianie danych konfiguracyjnych, Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Usługobiorcę za pomocą poczty elektronicznej.
 6. 5.6. Usługobiorca zobowiązuje się informować Usługodawcę o wszelkich zmianach w zakresie dostępu Użytkownika do Platformy, w szczególności o odebraniu Użytkownikowi dostępu do Platformy.
 7. 5.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub ograniczenie możliwości korzystania z Platformy wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Usługobiorcy na które Usługodawca nie ma wpływu. Dotyczy to w szczególności problemów związanych z wykorzystywanym przez Użytkowników sprzętem komputerowym, stosowaną przeglądarką internetową oraz łączem internetowym.
 8. 5.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, Usługobiorcy w związku z korzystaniem z Usług świadczonych przez Usługodawcę w oparciu o niniejszy Regulamin, z wyjątkiem nieprawidłowości wynikających z winy umyślnej Usługodawcy lub jego pracowników. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej straty. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści
 9. 5.9. Stosowane przez Usługodawcę systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa.
 10. 5.10. Usługobiorca ma świadomość, że korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy warunkowane jest korzystaniem z publicznej sieci telekomunikacyjnej (sieci Internet). Usługobiorca zdaje sobie sprawę, iż korzystanie z sieci Internet może wiązać się ze wzrostem wystąpienia takich zagrożeń, jak np. obecność i działanie oprogramowania typu malware, spyware lub innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę.
 11. 5.11. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania Platformy, wynikające z:
  • a) nieprawidłowego użytkowania Platformy;
  • b) konfliktów Platformy z systemem operacyjnym wynikających z błędów ujawnionych w systemie operacyjnym;
  • c) działania Siły Wyższej.
 12. 5.12. Usługodawca nie jest pełnomocnikiem lub innego rodzaju reprezentantem prawnym Usługobiorcy. Usługodawca nie jest również stroną umów, do zawarcia których dochodzi z wykorzystaniem Platformy, pomiędzy Dostawcą a Usługobiorcą.
 13. 5.13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę informacji zamieszczanych przez Użytkowników w zakresie korzystania przez nich z Platformy w szczególności pod względem ich rzetelności, kompletności, aktualności, dokładności i przydatności dla innych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za prawidłowe działanie Usługobiorcy w tym prowadzenie zapytań ofertowych, wysyłanie zamówień, czy innych dokumentów elektronicznych w ramach komunikacji z wykorzystaniem Platformy skierowanej do lub pochodzącej od Dostawców.

VI. Zakaz przesyłania treści bezprawnych oraz inne zobowiązania Usługobiorcy

 1. 6.1. Usługobiorca oświadcza i zobowiązuje się, że działania Użytkowników prowadzone w ramach Platformy będą zgodne z Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami, a także, że nie będą naruszać praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy. Usługobiorca potwierdza przestrzeganie zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. 6.2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  • a) korzystania z Platformy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • b) niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z Loginów innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Loginu innym Użytkownikom; uzyskiwanie dostępu do Platformy przy pomocy innych środków niż interfejs udostępniony przez Usługodawcę;
  • c) niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników;
  • d) współdziałania w niezbędnym zakresie z Usługodawcą, w szczególności przekazywania wszelkich posiadanych informacji niezbędnych dla prawidłowego korzystania z Platformy;
  • e) nieużywania Platformy w celu przekazywania treści komercyjnych, reklam, ogłoszeń i innych informacji niezwiązanych z Zakresem Usług.
 3. 6.3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Platformy w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań sprzecznych z tymi opisanymi w pkt. 6.2. powyżej, Usługodawca może niezwłocznie zablokować czasowo lub na stałe jego Login i Konto, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 4. 6.4. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane przez Użytkowników w ramach Platformy przy pomocy ważnego Loginu oraz hasła. Ponosi również wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób będących jego pracownikami lub współpracownikami, posługującymi się hasłami dostępu lub identyfikatorami przydzielonymi Użytkownikowi.
 5. 6.5. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę, o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. 6.6. W przypadku wszelkich materiałów i informacji, które zamieszczone są z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia tych materiałów i informacji z Platformy.

VII. Zakończenie korzystania z Platformy

 1. 7.1. Usługa świadczona jest od momentu Aktywacji Loginu przez czas nieoznaczony, do czasu rezygnacji z korzystania z Platformy lub wygaśnięcia zobowiązań wynikających z Umowy.
 2. 7.2. Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z Platformy, przesyłając prośbę o usunięcie Konta drogą elektroniczną na adres: platforma_cloud@marketplanet.pl
 3. 7.3. Rezygnacja z korzystania z Platformy jest bezskuteczna w odniesieniu do skutków działań Użytkownika podejmowanych w ramach Platformy, w których Użytkownik brał udział przed dokonaniem rezygnacji.
 4. 7.4. Rezygnacja z korzystania z Platformy w danym okresie abonamentowym w żadnym wypadku nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu wniesionych do tego momentu opłat.
 5. 7.5. Usługobiorca w przypadku nieuregulowania lub nieterminowego uregulowania należności traci możliwość korzystania z Usług za pośrednictwem Platformy.
 6. 7.6. W przypadku zgłoszenia do Usługodawcy zamiaru rezygnacji z korzystania z Platformy, najpóźniej przed upływem 30 dni kalendarzowych, do dnia zakończenia obowiązującego okresu abonamentowego, abonament wygasa z końcem tego okresu abonamentowego.
 7. 7.7. W przypadku odnowienia abonamentu po ustaniu abonamentu w efekcie rezygnacji, o której mowa powyżej, Usługobiorca zobowiązany jest do ponownego zakupu. W takiej sytuacji postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

VIII. Reklamacje oraz wsparcie techniczne

 1. 8.1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: platforma_cloud@marketplanet.pl
 2. 8.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę Usługobiorcy, login Użytkownika, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. 8.3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 Dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Usługobiorcę, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Usługobiorcę przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 4. 8.4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.
 5. 8.5. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość skorzystania z pomocy technicznej w zakresie obsługi i bieżącego funkcjonowania Platformy.
 6. 8.6. Pomoc techniczną Użytkownik zarejestrowany może uzyskać pod numerem telefonu +48 (22) 25 72 224 lub wysyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres platforma_cloud@marketplanet.pl w Godzinach roboczych.

IX. Usługi dodatkowe

 1. 9.1. Usługodawca oferuje usługi dodatkowe i wprowadza nowe rozwiązania.

X. Postanowienia końcowe

 1. 10.1. Usługodawca zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej -https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_platformy
 2. 10.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia usług w ramach Platformy.
 3. 10.3. Usługodawca zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronie internetowej Platformy lub poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres wskazany w Umowie. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Platformy.
 4. 10.4. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Korzystanie z Platformy przez Usługobiorcę po dacie wejścia w życie nowej treści Regulaminu w razie wątpliwości uznaje się za jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków nowego Regulaminu oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień. Do trwających (niezakończonych) w momencie zmiany Regulaminu procesów biznesowych Usługobiorcy, zastosowanie znajdują postanowienia uprzednio obowiązującej wersji Regulaminu.
 5. 10.5. Wszelkie prawa do Usług, do wszelkich elementów graficznych oraz układu stron Platformy oraz innych jej elementów są zastrzeżone, z wyjątkiem Logo Usługodawcy. Platforma oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).
 6. 10.6. Usługobiorca zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieujawniania i nieudostępniania w jakikolwiek sposób osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa Usługodawcy w zakresie szerszym, niż to wynika jednoznacznie i bezpośrednio z Umowy lub Regulaminu i jest niezbędne do korzystania z Usług. Powyższe zobowiązania do zachowania w poufności Tajemnicy Przedsiębiorstwa Usługodawcy wiążą Usługobiorcę przez okres świadczenia Usług oraz przez okres 10 lat po zakończeniu świadczenia Usług z jakiejkolwiek przyczyny. Usługobiorca może ujawnić Tajemnicę Przedsiębiorstwa Usługodawcy na żądanie uprawnionego organu np. sądu, policji, organów administracji – w zakresie, w jakim dany organ uprawniony jest na podstawie przepisów prawa do żądania ujawnienia określonych informacji, o czym niezwłocznie powiadomi Usługodawcę.
 7. 10.7. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 8. 10.8. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 9. 10.9. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 10. 10.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021