Regulamin korzystania z platformy eZamawiający

I. Przedmiot Regulaminu

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy eZamawiający przez Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041441, posiadającą numer NIP 526 25-35-153, posiadającą numer REGON: 17282436, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 14.333.320,00 zł w całości wpłacony.

1.2. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy eZamawiający polegają na udostępnianiu Zamawiającym i Wykonawcom aplikacji webowej (Platformy eZamawiający) do całościowej obsługi postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz niepublicznych. Udostępnienie Zamawiającemu Platformy eZamawiający poprzedzone jest jej konfiguracją na potrzeby Zamawiającego, zgodnie z wybranym przez Zamawiającego zakresem Usług.

1.3. Platforma eZamawiający umożliwia dostęp do bazy Wykonawców OnePlace oraz obsługę komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz Rozporządzenia.

1.4. Na podstawie Umowy, Usługodawca może świadczyć na rzecz Zamawiającego również dodatkowe Usługi szkoleniowe i serwisowe opisane w Cenniku Usług.

1.5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Definicje

2.1. „Aktywacja konta użytkownika” oznacza moment, w którym Usługodawca aktywuje Konto Użytkownika; Aktywacja Konta potwierdzana jest drogą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości email na adres e-mail Użytkownika;

2.2. „Awaria” oznacza nieprawidłowość w działaniu Platformy eZamawiający powodującą całkowite zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Platformy eZamawiający, dla której nie ma alternatywnej metody wykonania danej operacji na Platformie eZamawiający, uniemożliwiającą normalne korzystanie z podstawowych funkcji Platformy eZamawiający;

2.3. „Błąd” oznacza nieprawidłowość w działaniu Platformy eZamawiający niebędącą Awarią, która nie uniemożliwia Użytkownikom normalnego korzystania z podstawowych funkcji Platformy eZamawiający, polegającą w szczególności na ograniczeniu realizacji jednej z funkcji Platformy eZamawiający;

2.4. „Cennik Usług” oznacza cennik i zakres usług oferowanych przez Usługodawcę, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy, będący jej integralną częścią;

2.5. „Dni Robocze” oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;

2.6. „Godziny Robocze” oznacza godziny od 8:00 do 17:00 w Dni Robocze;

2.7. „Konto użytkownika” oznacza przypisane do Loginu uprawnienie umożliwiające korzystanie z Platformy eZamawiający;

2.8. „Login użytkownika” oznacza identyfikator Użytkownika zarejestrowanego na Platformie eZamawiający. Za pośrednictwem Loginu Użytkownik zarejestrowany dokonuje czynności w imieniu Usługobiorcy na Platformie eZamawiający. Login Użytkownika jest unikalny i chroniony hasłem dostępu;

2.9. „Platforma eZamawiający” oznacza platformę internetową (aplikację webową) stanowiącą własność Usługodawcy za pośrednictwem, której świadczone są usługi dostępu do funkcjonalności kompleksowego wsparcia udzielania i realizacji zamówień publicznych dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. dla zamawiających w rozumieniu art. 7 pkt 31 Prawa zamówień publicznych oraz kompleksowego wsparcia udzielania i realizacji zamówień niepublicznych;

2.10. „Postępowanie” oznacza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych oraz Rozporządzenia;

2.11. „Prawo zamówień publicznych” oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019);

2.12. „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia usług poprzez Platformę eZamawiający;

2.13. „Rozporządzenie” oznacza rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie;

2.14. „Siła Wyższa” oznacza zdarzenia zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami, które wystąpiły po podpisaniu Umowy i pozostawały całkowicie poza kontrolą Usługodawcy i Usługobiorcy;

2.15. „Tajemnica Przedsiębiorstwa Usługodawcy” oznacza wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej dane i informacje o przedsiębiorstwie Usługodawcy, a w szczególności informacje o charakterze technicznym, technologicznym, marketingowym, handlowym, informacje dotyczące finansów i organizacji przedsiębiorstwa Usługodawcy, w szczególności wszelkie informacje dotyczące pełnej funkcjonalności oraz zabezpieczeń Platformy eZamawiający.

2.16. „Umowa” oznacza umowę zawieraną pomiędzy Zamawiającym, a Usługodawcą w formie elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu lub w formie pisemnej, określającą w szczególności wybrany przez Zamawiającego zakres funkcjonalności Platformy eZamawiający opisany w Cenniku Usług oraz dodatkowe Usługi serwisowe i szkoleniowe;

2.17. „Usługi” oznacza zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;

2.18. „Usługobiorca” oznacza Wykonawcę albo Zamawiającego korzystającego z Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy eZamawiający;

2.19. „Usługodawca” oznacza Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041441, posiadającą numer NIP 526 25-35-153, posiadającą numer REGON: 17282436, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 14.333.320,00 zł w całości wpłacony; biuro@marketplanet.pl;

2.20. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03);

2.21. „Użytkownik Usługobiorcy (Użytkownik)” oznacza osobę fizyczną będącą Usługobiorcą lub osobę fizyczną związana z Usługobiorcą umową o pracę, umową o współpracę, umową cywilno-prawną lub innym stosunkiem prawnym, jednoznacznie identyfikowaną poprzez adres e-mail, posiadającą dostęp do Platformy eZamawiający w ramach Loginu Użytkownika, prowadzącą w ramach Platformy eZamawiający działania w imieniu i na rzecz Usługobiorcy;

2.22. „Wykonawca” oznacza podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego korzystający z Platformy eZamawiający celem elektronicznej komunikacji z Zamawiającym zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych i Rozporządzenia lub o udzielenie zamówienia niepublicznego;

2.23. „Zamawiający” oznacza podmiot zobowiązany do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, który korzysta z Platformy eZamawiający na podstawie niniejszego Regulaminu oraz zawartej z Usługodawcą Umowy.

III. Korzystanie z Platformy eZamawiający i rejestracja

3.1. Korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy eZamawiający wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu, a w przypadku Zamawiającego także zawarcia Umowy i dokonania płatności zgodnie z Cennikiem Usług.

3.2. Zakres dostępu do Platformy eZamawiający dla Zamawiającego różni się od zakresu dostępu dla Wykonawcy. Świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Zamawiającego jest odpłatne.

3.3. Dostęp do zasobów i funkcjonalności Platformy eZamawiający wymaga rejestracji i Aktywacji konta użytkownika, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Aktywacja konta użytkownika odbywa się tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione przez Usługodawcę. Korzystanie z Usług przez Usługobiorcę jest możliwe zgodnie z posiadanym przez Usługobiorcę zakresem dostępu do Usług, okresem na jaki aktywowano konto użytkownika, oraz w przypadku usług płatnych - Cennikiem Usług.

3.4. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do:

a) aktualizacji podanych w Umowie danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych; aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta;

b) zachowania w tajemnicy hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.

3.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez poszczególnych Użytkowników.

3.6. Korzystanie z Platformy eZamawiający możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarki internetowej w wersji wspieranej przez producenta obsługującej TLS 1.2 z włączoną obsługą JavaScript,

b) strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej.

3.7. Usługodawca oświadcza, że Platforma eZamawiający zostanie prawidłowo zintegrowana z platformą e-Zamówienia udostępnioną przez Urząd Zamówień Publicznych. Integracja będzie możliwa w momencie udostępnienia, przez Urząd Zamówień Publicznych otwartego API.

IV. Zakres funkcjonalny Platformy eZamawiający

4.1. W zakresie funkcjonalności Platformy eZamawiający dla Zamawiającego wyróżnia się moduł postępowań i wniosków zakupowych oraz moduł aukcji i licytacji elektronicznych. Moduł postępowań i wniosków zakupowych służy do całościowej obsługi postępowań zakupowych. Obsługuje proces od rejestracji wniosku, utworzenia postępowania i określenia strategii zakupowej poprzez wybór procedury udzielenia zamówienia, trybu i określenie harmonogramu postępowania, po wygenerowanie dokumentacji końcowej w formie protokołu i wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenia o wyniku postępowania. Moduł aukcji elektronicznych pozwala na organizowanie wieloparametrowych aukcji elektronicznych, jako niezależnych obiektów lub jako zdarzeń stanowiących część procedur postępowań.

4.2. Szczegółowy zakres funkcjonalny Platformy eZamawiający dla Zamawiającego stanowi załącznik do Umowy.

4.3. Zakres funkcjonalności Platformy eZamawiający udostępniany Wykonawcy umożliwia mu udział w Postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego w ramach Platformy eZamawiający.

V. Odpowiedzialność Usługodawcy

5.1. W ramach udostępnienia Platformy eZamawiający, Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Usługobiorcy dostępu do Platformy eZamawiający na poziomie 98% w Dni Robocze w skali miesiąca.

5.2. Usługodawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego Awarii i Błędów w działaniu Platformy eZamawiający w Dni Robocze w godzinach 8:00 – 17:00.

5.3. Usługodawca będzie usuwał zgłoszone nieprawidłowości w czasie:

a) 8 Godzin Roboczych od chwili ich zgłoszenia w przypadku Awarii;

b) 40 Godzin Roboczych od chwili ich zgłoszenia w przypadku Błędów.

5.4. Wszelkie zmiany danych konfiguracyjnych oraz Awarie i Błędy, Zamawiający może zgłaszać poprzez:

a) e-mail: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl (podstawowy kanał komunikacji);

b) telefon: +48 (22) 25 72 224 (awaryjny kanał komunikacji).

5.5. Po usunięciu Awarii, Błędów lub po zmianie danych konfiguracyjnych, Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.

5.6. Usługobiorca zobowiązuje się informować Usługodawcę o wszelkich zmianach w zakresie dostępu Użytkownika do Platformy eZamawiający, w szczególności o odebraniu Użytkownikowi dostępu do Platformy eZamawiający.

5.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub ograniczenie możliwości korzystania z Platformy eZamawiający wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Usługobiorcy, na które Usługodawca nie ma wpływu. Dotyczy to w szczególności problemów związanych z wykorzystywanym przez Użytkowników sprzętem komputerowym, stosowaną przeglądarką internetową oraz łączem internetowym.

5.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Usługobiorcy w związku z korzystaniem z Usług świadczonych przez Usługodawcę w oparciu o niniejszy Regulamin, z wyjątkiem nieprawidłowości wynikających z winy umyślnej Usługodawcy lub jego pracowników. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej straty. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

5.9. Stosowane przez Usługodawcę systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa.

5.10. Usługobiorca ma świadomość, że korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy eZamawiający warunkowane jest korzystaniem z publicznej sieci telekomunikacyjnej (sieci Internet). Usługobiorca zdaje sobie sprawę, iż korzystanie z sieci Internet może wiązać się ze wzrostem wystąpienia takich zagrożeń, jak np. obecność i działanie oprogramowania typu malware, spyware lub innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę.

5.11. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania Platformy eZamawiający, wynikające z:

a) nieprawidłowego użytkowania Platformy eZamawiający;

b) konfliktów Platformy eZamawiający z systemem operacyjnym wynikających z błędów ujawnionych w systemie operacyjnym;

c) ingerencji w Platformę eZamawiający, jej algorytmy lub kod źródłowy;

d) działania Siły Wyższej.

5.12. Usługodawca nie jest pełnomocnikiem lub innego rodzaju reprezentantem prawnym Zamawiającego. Usługodawca nie jest również stroną umów, do zawarcia których dochodzi z wykorzystaniem Platformy eZamawiający, pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

5.13. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż ilość Postępowań uzależniona jest od potrzeb Zamawiających, tym samym ilość tych Postępowań nie może być przedmiotem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Usługodawcy.

5.14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę informacji zamieszczanych przez Użytkowników w zakresie korzystania przez nich z Platformy eZamawiający, w szczególności pod względem ich rzetelności, kompletności, aktualności, dokładności i przydatności dla innych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie Postępowań, za złożenie ofert przez Wykonawców itp.

VI. Zakaz przesyłania treści bezprawnych oraz inne zobowiązania Usługobiorcy

6.1. Usługobiorca oświadcza i zobowiązuje się, że działania Użytkowników prowadzone w ramach Platformy eZamawiający będą zgodne z Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami, a także, że nie będą naruszać praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy. Usługobiorca potwierdza przestrzeganie zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6.2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Platformy eZamawiający w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; uzyskiwanie dostępu do Platformy eZamawiający przy pomocy innych środków niż interfejs udostępniony przez Usługodawcę;

c) niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników;

d) współdziałania w niezbędnym zakresie z Usługodawcą, w szczególności przekazywania wszelkich posiadanych informacji niezbędnych dla prawidłowego korzystania z Platformy eZamawiający;

e) nieużywania Platformy eZamawiający w celu przekazywania treści komercyjnych, reklam, ogłoszeń i innych informacji niezwiązanych z zamówieniami publicznymi.

6.3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Platformy eZamawiający w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań sprzecznych z tymi opisanymi w pkt. 6.2. powyżej, Usługodawca może niezwłocznie zablokować czasowo lub na stałe jego konto użytkownika, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

6.4. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane przez Użytkowników w ramach Platformy eZamawiający przy pomocy ważnego Loginu użytkownika oraz hasła. Ponosi również wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób będących jego pracownikami lub współpracownikami, posługującymi się hasłami dostępu lub identyfikatorami przydzielonymi Użytkownikowi.

6.5. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę, o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

6.6. W przypadku wszelkich materiałów i informacji, które zamieszczone są z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia tych materiałów i informacji z Platformy eZamawiający.

VII. Zakończenie korzystania z Platformy eZamawiający

7.1. Usługa świadczona jest od momentu Aktywacji konta użytkownika przez czas nieoznaczony, do czasu rezygnacji z korzystania z Platformy eZamawiający lub wygaśnięcia zobowiązań wynikających z Umowy.

7.2. Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z Platformy eZamawiający, przesyłając prośbę o usunięcie Konta drogą elektroniczną na adres: pzp@marketplanet.pl

7.3. Rezygnacja z korzystania z Platformy eZamawiający jest bezskuteczna w odniesieniu do skutków działań Użytkownika podejmowanych w ramach Platformy eZamawiający, w których Użytkownik brał udział przed dokonaniem rezygnacji.

7.4. Rezygnacja z korzystania z Platformy eZamawiający w danym okresie abonamentowym w żadnym wypadku nie uprawnia Zamawiającego do otrzymania zwrotu wniesionych do tego momentu opłat.

7.5. Zamawiający w przypadku nieuregulowania lub nieterminowego uregulowania należności traci możliwość korzystania z Usług za pośrednictwem Platformy eZamawiający.

7.6. W przypadku zgłoszenia do Usługodawcy zamiaru rezygnacji z korzystania z Platformy eZamawiający, najpóźniej przed upływem 30 dni kalendarzowych, do dnia zakończenia obowiązującego okresu abonamentowego, abonament wygasa z końcem tego okresu abonamentowego.

7.7. W przypadku odnowienia abonamentu po ustaniu abonamentu w efekcie rezygnacji, o której mowa powyżej, Zamawiający zobowiązany jest do ponownego zakupu. W takiej sytuacji postanowienia Regulaminu w zakresie certyfikacji stosuje się odpowiednio.

VIII. Reklamacje oraz wsparcie techniczne

8.1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy eZamawiający należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl

8.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę Usługobiorcy, login Użytkownika, adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 Dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Usługobiorcę, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Usługobiorcę przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

8.4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.

8.5. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość skorzystania z pomocy technicznej w zakresie obsługi i bieżącego funkcjonowania Platformy eZamawiający.

8.6. Pomoc techniczną Użytkownik zarejestrowany może uzyskać pod numerem telefonu +48 (22) 25 72 224 lub wysyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl w Godzinach roboczych.

IX. Usługi dodatkowe

9.1. Usługodawca oferuje usługi dodatkowe i wprowadza nowe rozwiązania, umożliwia m.in. przeprowadzenie Publicznej Sesji Otwarcia Ofert na żywo, w postaci streamingu online. Do prawidłowego działania wspomnianej funkcjonalności wymagane jest korzystanie m.in. z zewnętrznych serwisów: YouTube Studio oraz OBS Studio (Open Broadcaster Software).

9.2. Możliwość korzystania z usług zewnętrznych serwisów może być ograniczona na podstawie regulaminów tych podmiotów:

a) YouTube Studio, działającego na podstawie licencji YouTube https://www.youtube.com/t/terms

b) OBS Studio (Open Broadcaster Software), działającego na podstawie licencji GPLv2 https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html

9.3 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie zewnętrznych serwisów, niezależnie od sposobu ich wykorzystania oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działania zewnętrznych serwisów.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Usługodawca zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem hiperlinku zamieszczonego na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy

10.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia usług w ramach Platformy eZamawiający.

10.3. Usługodawca zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronie internetowej Platformy eZamawiający lub poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres wskazany Umowie. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Platformy eZamawiający.

10.4. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Korzystanie z Platformy eZamawiający przez Usługobiorcę po dacie wejścia w życie nowej treści Regulaminu w razie wątpliwości uznaje się za jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków nowego Regulaminu oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień. Do trwających (niezakończonych) w momencie zmiany Regulaminu Postępowań, zastosowanie znajdują postanowienia uprzednio obowiązującej wersji Regulaminu.

10.5. Wszelkie prawa do Usług, do wszelkich elementów graficznych oraz układu stron Platformy eZamawiający oraz innych jej elementów są zastrzeżone, z wyjątkiem Logo Usługobiorcy. Platforma eZamawiający oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).

10.6. Usługobiorca zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieujawniania i nieudostępniania w jakikolwiek sposób osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa Usługodawcy w zakresie szerszym, niż to wynika jednoznacznie i bezpośrednio z Umowy lub Regulaminu i jest niezbędne do korzystania z Usług. Powyższe zobowiązania do zachowania w poufności informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa Usługodawcy wiążą Usługobiorcę przez okres świadczenia Usług oraz przez okres 10 lat po zakończeniu świadczenia Usług z jakiejkolwiek przyczyny. Usługobiorca może ujawnić informacje stanowiące Tajemnicę Przedsiębiorstwa Usługodawcy na żądanie uprawnionego organu np. sądu, policji, organów administracji – w zakresie, w jakim dany organ uprawniony jest na podstawie przepisów prawa do żądania ujawnienia określonych informacji, o czym niezwłocznie powiadomi Usługodawcę.

10.7. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

10.8. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

10.9. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

10.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2022 roku.