Regulamin korzystania z platformy e-Zamawiający

I. Przedmiot Regulaminu

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający przez Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041441, posiadającą numer NIP 526 25-35-153, posiadającą numer REGON: 17282436, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 14.333.320,00 zł w całości wpłacony.

1.2. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający polegają na udostępnianiu Zamawiającym i Wykonawcom aplikacji webowej (Platformy e Zamawiający) do całościowej obsługi postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Udostępnienie Zamawiającemu Platformy e-Zamawiający poprzedzone jest jej konfiguracją na potrzeby Zamawiającego, zgodnie z wybranym przez Zamawiającego zakresem Usług.

1.3. Platforma e-Zamawiający umożliwia dostęp do bazy Wykonawców OnePlace oraz obsługę komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz Rozporządzenia.

1.4. Na podstawie Umowy, Usługodawca może świadczyć na rzecz Zamawiającego również dodatkowe Usługi szkoleniowe i serwisowe opisane w Cenniku Usług.

1.5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Definicje

2.1. „Aktywacja Loginu” oznacza moment, w którym Usługodawca aktywuje Login Użytkownika; Aktywacja Loginu potwierdzana jest drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości email na adres Użytkownika podany w Formularzu Rejestracyjnym;

2.2. „Awaria” oznacza nieprawidłowość w działaniu Platformy e-Zamawiający powodującą całkowite zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Platformy e-Zamawiający dla której nie ma alternatywnej metody wykonania danej operacji na Platformie e-Zamawiający, uniemożliwiającą normalne korzystanie z podstawowych funkcji Platformy e-Zamawiający;

2.3. „Błąd” oznacza nieprawidłowość w działaniu Platformy e-Zamawiający niebędącą Awarią, która nie uniemożliwia Użytkownikom normalnego korzystania z podstawowych funkcji Platformy e-Zamawiający, polegającą w szczególności na ograniczeniu realizacji jednej z funkcji Platformy e-Zamawiający;

2.4. „Cennik Usług” oznacza cennik i zakres usług oferowanych przez Usługodawcę, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy, będący jej integralną częścią;

2.5. „Dni Robocze” oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;

2.6. „Formularz Rejestracyjny” oznacza formularz dostępny na stronie internetowej pod adresem https://ezamawiajacy.pl oraz po pierwszym logowaniu. Po pierwszym zalogowaniu Użytkownik uzupełnia wymagane dane rejestracyjne. Tylko prawidłowo i w pełni uzupełniony Formularz Rejestracyjny stanowi podstawę do pełnej Aktywacji Loginu;

2.7. „Godziny Robocze” oznacza godziny od 9:00 do 17:00 w Dni Robocze;

2.8. „Konto” oznacza przypisane do Loginu uprawnienie umożliwiające korzystanie z Platformy e-Zamawiający;

2.9. „Login” oznacza identyfikator Użytkownika zarejestrowanego na Platformie e Zamawiający zgodnie z niniejszym Regulaminem. Za pośrednictwem Loginu Użytkownik zarejestrowany dokonuje czynności w imieniu Usługobiorcy na Platformie e-Zamawiający. Login Użytkownika jest unikalny i chroniony hasłem dostępu;

2.10. „Platforma e Zamawiający” oznacza stanowiącą własność Usługodawcy platformę internetową (aplikację webową) za pośrednictwem której świadczone są usługi dostępu do funkcjonalności: kompleksowego wsparcia udzielania i realizacji zamówień publicznych dla administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych, tj. dla zamawiających w rozumieniu art. 2 pkt 12 Prawa zamówień publicznych;

2.11. „Postępowanie” oznacza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych oraz Rozporządzenia;

2.12. „Prawo zamówień publicznych” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.);

2.13. „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia usług poprzez Platformę e-Zamawiający;

2.14. „Rozporządzenie” oznacza rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320);

2.15. „Siła Wyższa” oznacza zdarzenia zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami, które wystąpiły po podpisaniu Umowy i pozostawały całkowicie poza kontrolą Usługodawcy i Usługobiorcy;

2.16. „Tajemnica Przedsiębiorstwa Usługodawcy” oznacza wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej dane i informacje o przedsiębiorstwie Usługodawcy, a w szczególności informacje o charakterze technicznym, technologicznym, marketingowym, handlowym, informacje dotyczące finansów i organizacji przedsiębiorstwa Usługodawcy, w szczególności wszelkie informacje dotyczące pełnej funkcjonalności oraz zabezpieczeń Platformy e-Zamawiający.

2.17. „Umowa” oznacza umowę zawieraną pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą w formie elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu lub w formie pisemnej określającą w szczególności wybrany przez Zamawiającego zakres funkcjonalności Platformy e-Zamawiający opisany w Cenniku Usług oraz dodatkowe Usługi serwisowe i szkoleniowe;

2.18. „Usługi” oznacza zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;

2.19. „Usługobiorca” oznacza Wykonawcę albo Zamawiającego korzystającego z Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający;

2.20. „Usługodawca” oznacza Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041441, posiadającą numer NIP 526 25-35-153, posiadającą numer REGON: 17282436, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 14.333.320,00 zł w całości wpłacony; biuro@marketplanet.pl;

2.21. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);

2.22. „Użytkownik Usługobiorcy (Użytkownik)” oznacza osobę fizyczną będącą Usługobiorcą lub osobę fizyczną związana z Usługobiorcą umową o pracę, umową o współpracę, umową cywilno-prawną lub innym stosunkiem prawnym, jednoznacznie identyfikowaną poprzez adres e-mail, posiadającą dostęp do Platformy e-Zamawiający w ramach Loginu, prowadzącą w ramach Platformy e-Zamawiający działania w imieniu i na rzecz Usługobiorcy;

2.23. „Wykonawca” oznacza podmiot ubiegający się o pozyskanie zamówienia publicznego korzystający z Platformy e-Zamawiający celem elektronicznej komunikacji z Zamawiającym zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych i Rozporządzenia;

2.24. „Zamawiający” oznacza podmiot zobowiązany do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, który korzysta z Platformy e-Zamawiający na podstawie niniejszego Regulaminu oraz zawartej z Usługodawcą Umowy.

III. Korzystanie z Platformy e-Zamawiający i rejestracja

3.1. Korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu, a w przypadku Zamawiającego także zawarcia Umowy, dokonania płatności zgodnie z Cennikiem Usług.

3.2. Zakres dostępu do Platformy e Zamawiający dla Zamawiającego różni się od zakresu dostępu dla Wykonawcy. Świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Zamawiającego jest odpłatne.

3.3. Dostęp do zasobów i funkcjonalności Platformy e Zamawiający wymaga rejestracji i Aktywacji Loginu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Aktywacja Loginu odbywa się tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione przez Usługodawcę. Korzystanie z Usług przez Usługobiorcę jest możliwe zgodnie z posiadanym przez Usługobiorcę zakresem dostępu do Usług, okresem na jaki aktywowano Login, oraz w przypadku usług płatnych - Cennikiem Usług.

3.4. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do:

(a) aktualizacji podanych w Umowie danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych; aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta;

(b) zachowania w tajemnicy hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.

3.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez poszczególnych Użytkowników.

3.6. Korzystanie z Platformy e Zamawiający możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarek Internet Explorer wersja 9.0 lub nowszych, Firefox wersja 10 lub nowszych z włączoną obsługą JavaScript,

b) strona internetowa jest optymalizowana od rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej.

3.7. Usługodawca oświadcza, że Platforma e-Zamawiający zostanie prawidłowo zintegrowana z platformą e-Zamówienia wdrażaną przez Ministerstwo Cyfryzacji w wymaganym dla Zamawiających publicznych zakresie.

IV. Zakres funkcjonalny Platformy e-Zamawiający

4.1. W zakresie funkcjonalności Platformy e-Zamawiający dla Zamawiającego wyróżnia się moduł postępowań i wniosków zakupowych oraz moduł aukcji i licytacji elektronicznych. Moduł postępowań i wniosków zakupowych służy do całościowej obsługi postępowań zakupowych. Obsługuje proces od rejestracji wniosku, utworzenia postępowania i określenia strategii zakupowej poprzez wybór procedury udzielenia zamówienia, trybu i określenie harmonogramu postępowania, po wygenerowanie dokumentacji końcowej w formie protokołu i wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Moduł aukcji elektronicznych pozwala na organizowanie wieloparametrowych aukcji elektronicznych jako niezależnych obiektów lub jako zdarzeń stanowiących część procedur postępowań.

4.2. Szczegółowy zakres funkcjonalny Platformy e-Zamawiający dla Zamawiającego stanowi załącznik do Umowy.

4.3. Zakres funkcjonalności Platformy e-Zamawiający udostępniany Wykonawcy umożliwia mu udział w Postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego w ramach Platformy e-Zamawiający.

V. Odpowiedzialność Usługodawcy

5.1. W ramach udostępnienia Platformy e-Zamawiający, Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Usługobiorcy dostępu do Platformy e-Zamawiający na poziomie 99,9% w Dni Robocze w skali miesiąca.

5.2. Usługodawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego Awarii i Błędów w działaniu Platformy e-Zamawiający w Dni Robocze w godzinach 8:00 – 17:00.

5.3. Usługodawca będzie usuwał zgłoszone nieprawidłowości w czasie:

a) 3 Godzin Roboczych od chwili ich zgłoszenia w przypadku Awarii;

b) 40 Godzin Roboczych od chwili ich zgłoszenia w przypadku Błędów.

5.4. Wszelkie zmiany danych konfiguracyjnych oraz Awarie i Błędy, Zamawiający może zgłaszać poprzez:

a) e-mail: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl (podstawowy kanał komunikacji);

b) telefon: 22 576 87 52 (awaryjny kanał komunikacji).

5.5. Po usunięciu Awarii, Błędów lub po zmianie danych konfiguracyjnych, Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej.

5.6. Usługobiorca zobowiązuje się informować Usługodawcę o wszelkich zmianach w zakresie dostępu Użytkownika do Platformy e-Zamawiający, w szczególności o odebraniu Użytkownikowi dostępu do Platformy e-Zamawiający.

5.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub ograniczenie możliwości korzystania z Platformy e-Zamawiający wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Usługobiorcy na które Usługodawca nie ma wpływu. Dotyczy to w szczególności problemów związanych z wykorzystywanym przez Użytkowników sprzętem komputerowym, stosowaną przeglądarką internetową oraz łączem internetowym.

5.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, Usługobiorcy w związku z korzystaniem z Usług świadczonych przez Usługodawcę w oparciu o niniejszy Regulamin, z wyjątkiem nieprawidłowości wynikających z winy umyślnej Usługodawcy lub jego pracowników. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej straty. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

5.9. Stosowane przez Usługodawcę systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa.

5.10. Usługobiorca ma świadomość, że korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy e Zamawiający warunkowane jest korzystaniem z publicznej sieci telekomunikacyjnej (sieci Internet). Usługobiorca zdaje sobie sprawę, iż korzystanie z sieci Internet może wiązać się ze wzrostem wystąpienia takich zagrożeń, jak np. obecność i działanie oprogramowania typu malware, spyware lub innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę.

5.11. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania Platformy e Zamawiający, wynikające z:

a) nieprawidłowego użytkowania Platformy e Zamawiający;

b) konfliktów Platformy e Zamawiający z systemem operacyjnym wynikających z błędów ujawnionych w systemie operacyjnym;

c) ingerencji w Platformę e Zamawiający, jej algorytmy lub kod źródłowy;

d) działania Siły Wyższej.

5.12. Usługodawca nie jest pełnomocnikiem lub innego rodzaju reprezentantem prawnym Zamawiającego. Usługodawca nie jest również stroną umów, do zawarcia których dochodzi z wykorzystaniem Platformy e-Zamawiający, pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

5.13. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż ilość Postępowań uzależniona jest od potrzeb Zamawiających, tym samym ilość tych Postępowań nie może być przedmiotem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Usługodawcy.

5.14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę informacji zamieszczanych przez Użytkowników w zakresie korzystania przez nich z Platformy e-Zamawiający w szczególności pod względem ich rzetelności, kompletności, aktualności, dokładności i przydatności dla innych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie Postępowań, za złożenie ofert przez Wykonawców itp.

VI. Zakaz przesyłania treści bezprawnych oraz inne zobowiązania Usługobiorcy

6.1. Usługobiorca oświadcza i zobowiązuje się, że działania Użytkowników prowadzone w ramach Platformy e-Zamawiający będą zgodne z Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami, a także, że nie będą naruszać praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy. Usługobiorca potwierdza przestrzeganie zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6.2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Platformy e-Zamawiający w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z Loginów innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Loginu innym Użytkownikom; uzyskiwanie dostępu do Platformy e-Zamawiający przy pomocy innych środków niż interfejs udostępniony przez Usługodawcę;

c) niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników;

d) współdziałania w niezbędnym zakresie z Usługodawcą, w szczególności przekazywania wszelkich posiadanych informacji niezbędnych dla prawidłowego korzystania z Platformy e-Zamawiający;

e) nieużywania Platformy e-Zamawiający w celu przekazywania treści komercyjnych, reklam, ogłoszeń i innych informacji niezwiązanych z zamówieniami publicznymi.

6.3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Platformy e-Zamawiający w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań sprzecznych z tymi opisanymi w pkt. 6.2. powyżej, Usługodawca może niezwłocznie zablokować czasowo lub na stałe jego Login i Konto, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

6.4. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane przez Użytkowników w ramach Platformy e-Zamawiający przy pomocy ważnego Loginu oraz hasła. Ponosi również wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób będących jego pracownikami lub współpracownikami, posługującymi się hasłami dostępu lub identyfikatorami przydzielonymi Użytkownikowi.

6.5. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę, o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

6.6. W przypadku wszelkich materiałów i informacji, które zamieszczone są z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia tych materiałów i informacji z Platformy e-Zamawiający.

VII. Zakończenie korzystania z Platformy e-Zamawiający

7.1. Usługa świadczona jest od momentu Aktywacji Loginu przez czas nieoznaczony, do czasu rezygnacji z korzystania z Platformy e Zamawiający lub wygaśnięcia zobowiązań wynikających z Umowy.

7.2. Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z Platformy e Zamawiający, przesyłając prośbę o usunięcie Konta drogą elektroniczną na adres: umowy@marketplanet.pl

7.3. Rezygnacja z korzystania z Platformy e Zamawiający jest bezskuteczna w odniesieniu do skutków działań Użytkownika podejmowanych w ramach Platformy e-Zamawiający, w których Użytkownik brał udział przed dokonaniem rezygnacji.

7.4. Rezygnacja z korzystania z Platformy e Zamawiający w danym okresie abonamentowym w żadnym wypadku nie uprawnia Zamawiającego do otrzymania zwrotu wniesionych do tego momentu opłat.

7.5. Zamawiający w przypadku nieuregulowania lub nieterminowego uregulowania należności traci możliwość korzystania z Usług za pośrednictwem Platformy e Zamawiający.

7.6. W przypadku zgłoszenia do Usługodawcy zamiaru rezygnacji z korzystania z Platformy e Zamawiający, najpóźniej przed upływem 30 dni kalendarzowych, do dnia zakończenia obowiązującego okresu abonamentowego, abonament wygasa z końcem tego okresu abonamentowego.

7.7. W przypadku odnowienia abonamentu po ustaniu abonamentu w efekcie rezygnacji, o której mowa powyżej, Zamawiający zobowiązany jest do ponownego zakupu. W takiej sytuacji postanowienia Regulaminu w zakresie certyfikacji stosuje się odpowiednio.

VIII. Reklamacje oraz wsparcie techniczne

8.1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy e Zamawiający należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl

8.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę Usługobiorcy, login Użytkownika, adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 Dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Usługobiorcę, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Usługobiorcę przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

8.4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.

8.5. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość skorzystania z pomocy technicznej w zakresie obsługi i bieżącego funkcjonowania Platformy e Zamawiający.

8.6. Pomoc techniczną Użytkownik zarejestrowany może uzyskać pod numerem telefonu (+48) 22 576 87 52 lub wysyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl w Godzinach roboczych.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Usługodawca zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy

9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia usług w ramach Platformy e-Zamawiający.

9.3. Usługodawca zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronie internetowej Platformy e-Zamawiający lub poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu Rejestracyjnym. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Platformy e-Zamawiający.

9.4. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Korzystanie z Platformy e-Zamawiający przez Usługobiorcę po dacie wejścia w życie nowej treści Regulaminu w razie wątpliwości uznaje się za jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków nowego Regulaminu oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień. Do trwających (niezakończonych) w momencie zmiany Regulaminu Postępowań, zastosowanie znajdują postanowienia uprzednio obowiązującej wersji Regulaminu.

9.5. Wszelkie prawa do Usług, do wszelkich elementów graficznych oraz układu stron Platformy e-Zamawiający oraz innych jej elementów są zastrzeżone, z wyjątkiem Logo Usługodawcy. Platforma e-Zamawiający oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).

9.6. Usługobiorca zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieujawniania i nieudostępniania w jakikolwiek sposób osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa Usługodawcy w zakresie szerszym, niż to wynika jednoznacznie i bezpośrednio z Umowy lub Regulaminu i jest niezbędne do korzystania z Usług. Powyższe zobowiązania do zachowania w poufności Tajemnicy Przedsiębiorstwa Usługodawcy wiążą Usługobiorcę przez okres świadczenia Usług oraz przez okres 10 lat po zakończeniu świadczenia Usług z jakiejkolwiek przyczyny. Usługobiorca może ujawnić Tajemnicę Przedsiębiorstwa Usługodawcy na żądanie uprawnionego organu np. sądu, policji, organów administracji – w zakresie, w jakim dany organ uprawniony jest na podstawie przepisów prawa do żądania ujawnienia określonych informacji, o czym niezwłocznie powiadomi Usługodawcę.

9.7. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

9.8. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

9.9. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

9.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r