Powrót

Modernizacja CCTV - wymiana monitorów w biurze ochrony w CL Nadarzyn

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,

W imieniu Żabka Polska zapraszam do złożenia oferty na modernizację CCTV w Centrum Logistycznym w Nadarzynie.
Szczegóły znajdą Państwo w opisie pozycji.

ŻABKA POLSKA zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Podmiotu/Podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z wieloma wyłonionymi Oferentami w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe.

ŻABKA POLSKA zastrzega sobie prawo do odwołania procesu wyboru Oferenta i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze Zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i n. k.c.

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego Zapytania Ofertowego jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody ŻABKA POLSKA na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.

ŻABKA POLSKA zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych informacji. Dostęp do nich będzie miał jedynie zespół projektowy obejmujący pracowników ŻABKA POLSKA.

Przed przystąpieniem do składania ofert należy zapoznać się z wzorem umowy dołączonym do zapytania. Złożenie oferty oznacza akceptację tego dokumentu.

Bardzo proszę o zapoznanie się z załączonymi informacjami i w przypadku ewentualnych pytań o kontakt: kazmierczak.krzysztof@zabka.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2019 | 14:00


» Lokalizacja

61-894 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Telekomunikacja i IT

» Dane nabywcy

Departament Techniczny
plac Andersa 7
61-894 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się