Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2020.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są : „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi w ilości 657 ton - dróg powiatowych w roku 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót związanych z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych - wyboje o głębokości do 5.0 cm.
Dokładny zakres robót opisano w przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik do SIWZ. Dopuszczalne istotne zmiany umowy, ingerujące m.in. w opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do przedmiotowej SIWZ. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.
Uwaga.
Zamawiający zastrzega sobie niewykorzystanie pełnej ilości materiałów 657 ton.
Rozliczenie finansowe nastąpi po faktycznym zużyciu materiałów wykorzystanych podczas remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2020.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

Mickiewicza 1
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiat Górowski
Mickiewicza 1
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in