Dostawa urządzeń wizyjnych oraz urządzeń nagłośnieniowych dla Teatru Wielkiego w Łodzi

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń wizyjnych oraz urządzeń nagłośnieniowych dla Teatru Wielkiego w Łodzi
2. Oferta może obejmować całość zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Zadania. W ramach zadania Zamawiający wymaga złożenia oferty pełnej (tj. na 100% pozycji w zadaniu):
2.1 Zadanie 1 – dostawa urządzeń wizyjnych;
2.2 Zadanie 2 – dostawa urządzeń nagłośnieniowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie wykonywana zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Ewentualne użycie w SIWZ określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy, jakości, parametrów, cech i funkcjonalności sprzętu. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować sprzęt równoważny. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt, o ile jest inny, posiadał parametry jakościowe i techniczne, klasę, cechy i funkcjonalność nie gorsze, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego sprzętu spoczywa na Wykonawcy (poprzez przedstawienie stosownych dowodów – np. specyfikacji technicznych zawierających nazwę części, zestawienie parametrów, cech i funkcjonalności proponowanego równoważnego sprzętu).
6. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych – wyłącznie dla urządzeń fabrycznych - wystawionych przez producentów urządzeń potwierdzających spełnienie minimalnych parametrów sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia, wraz z podaniem nazw oferowanego sprzętu, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
7. Dla Zadania 1 Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment był wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
8. Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment w ramach realizacji umowy był urządzeniami zakupywanymi w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek gospodarczy Unii Europejskiej. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał stosownego potwierdzenia podpisanego przez polskie biuro przedstawiciela producenta, a jeżeli producent nie posiada oficjalnego biura w Polsce przez przedstawiciela biura europejskiego, odpowiadającego za rynek polski.
9. Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia: 32.34.24.12-3 (głośniki), 32.34.30.00-9 (wzmacniacze), 38.65.15.00-8 (kamery filmowe), 38.65.16.00-9 (kamery cyfrowe)
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp (tzw. uzupełniających).
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielania przedpłat i zaliczek na realizację niniejszego zamówienia.
15. Podwykonawcy:
15.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak w ofercie powyższej informacji będzie rozumiane jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.
15.2. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części niniejszego zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

Plac Dąbrowskiego 1
Łódź 90-249
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Audio equipment

» Buyer data

Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego 1
Łódź 90-249
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Audio/video devices and photography category published on OnePlace in last 10 days.