„Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach”- Etap II obejmujący branże: konstrukcyjno – budowlaną, drogową, sanitarną, telekomunikacyjną i elektryczną”

» Notice description

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy prac budowlanych wykony-wanych w ramach zadania inwestycyjnego pt:
„Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy
ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach”- Etap II obejmujący branże:
konstrukcyjno – budowlaną, drogową, sanitarną, telekomunikacyjną i elektryczną”
na podstawie sporządzonego w tym celu projektu wykonawczego autorstwa prof. arch. Jerzego Witeczka oraz przedmiaru robót.

Zamawiający wyjaśnia, iż na Etap II składają się prace w zakresie rozbudowy i przebudowy budynków Hospicjum przy ul. Daszyńskiego 29 - 31 w Gliwicach.

Do zadań Wykonawcy w szczególności należeć będzie:
1. Dostawa, montaż i uruchomienie węzła wymiennikowego wraz z odbiorami PEC i UDT.
2. Podłączenie nowego węzła z istniejącym układem (część istniejąca Hospicjum) w zakresie insta-lacji co, wody ciepłej i cyrkulacji.
3. Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i automatyki dla potrzeb węzła wymiennikowego, pomieszczenia węzła oraz instalacji klimatyzacji.
4. Dostawa , montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji wraz z odprowadzeniem skroplin. Zama-wiający informuje, że w pomieszczeniach nr 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 zabudowane są jednostki we-wnętrzne klimatyzacji, które należy wyłączyć z oferty dostawy. Oferent w trakcie wizji potwierdzi poprawność montażu urządzeń. Z uwagi na już zabudowane urządzenia konkretnego dostawcy oferent uwzględni w dostawie urządzenia od tego samego producenta podłączone w jeden system dając gwarancję na cały układ.
5. Wykonanie instalacji wod - kan dla potrzeb pomieszczenia węzła wymiennikowego i klimatyzacji wraz z podłączeniem wody zimnej od pomieszczenia węzła wodomierzowego do pomieszczenia węzła wymiennikowego wraz z izolacją.
6. Wykonanie kompletnego zakresu budowlanego pomieszczenia węzła wymiennikowego oraz wentylacji pomieszczenia węzła.
7. Uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania instalacji co, wody ciepłej w budynku istnieją-cym po wykonaniu przełączenia z nowej wymiennikowni.
8. Geodezja robót zewnętrznych.
9. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na czas wykonania robót wykończeniowych (instalacja i urządzenia klimatyzacji).
10. Szkolenie użytkownika.
11. Dokumentacja powykonawcza (2 egz. papierowe + 2 x CD).
12. Badania wody instalacji wodociągowej łącznie z przyłączem
13. Instrukcja obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń.
14. Wykonanie przejść p.poż.
15. Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego po robotach zewnętrznych
16. Wykonywanie robót zewnętrznych musi uwzględniać funkcjonowanie Hospicjum, w tym utrzy-manie podjazdu dla karetek, zapewnienie nieprzerwanej dostawa mediów. Układanie instalacji ze-wnętrznych należy wykonywać w uzgodnieniu z PEC Gliwice.
17. Wykonanie drobnych robót budowlanych, w tym przekucia, obróbki przejść, otwory rewizyjne (w razie potrzeby)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 09:00


» Location

Daszyńskiego 29
Gliwice 44-101
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum" w Gliwicach
Daszyńskiego 29
Gliwice 44-101
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in