„Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji/ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (lub ich części) stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy, położonych na terenie m.st. Warszawy.”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji / ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (lub ich części) położonych na terenie m.st. Warszawy, stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy.
Łączna ilość nieruchomości – 754szt.
2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części.
CZĘŚĆ I obejmuje :
- zadanie nr 1.: 231 sztuk operatów szacunkowych nieruchomości zlokalizowanych
w dzielnicach m.st. Warszawy: Bemowo, Bielany, Wola, Ochota ,Żoliborz,
Wilanów, Mokotów, Ursynów,
- zadanie nr 2: 191 sztuk operatów szacunkowych nieruchomości zlokalizowanych
w dzielnicach m.st. Warszawy : Śródmieście , Białołęka, Praga Południe,
Północ, Rembertów.
CZĘŚĆ II obejmuje:
- zadanie nr 3.: 171 sztuk operatów szacunkowych nieruchomości zlokalizowanych
w dzielnicach m.st. Warszawy Targówek ,Ursus, Wawer.
- zadanie nr 4.: 161 sztuk operatów szacunkowych nieruchomości zlokalizowanych
w dzielnicy m.st. Warszawy : Włochy.

3. Szczegółowe oznaczenie nieruchomości wchodzących w skład poszczególnych zadań
wskazanych w pkt 2 opisane zostało w załączniku Nr 1 od istotnych warunków umowy , stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ .

2) Warunki realizacji przedmiotu zamówienia


1. Operaty szacunkowe, o których mowa w ust. 1 będą realizowane na podstawie
jednostkowych zleceń. Wzór zlecenia stanowi Załącznik Nr 2 od istotnych warunków umowy , stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ .
2. W przypadku zmiany danych ewidencyjnych nieruchomości gruntowych będących
przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia przy realizacji
zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w załączniku nr 1 do umowy,
w przypadku wystąpienia zmian w stanie prawnym uzasadniających odstąpienie od
sporządzenia wyceny danej nieruchomości. Wykonawca zrzeka się w stosunku do
Zamawiającego roszczeń z tego tytułu.
4. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś części przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( ilość operatów szacunkowych i w skład jakiego zadania wchodzą )oraz podać firmy podwykonawców w składanej ofercie.
5. Brak informacji, o której mowa w pkt 7, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
7. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z:
a) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)
b) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2109 ze zm.)
c) ustawą z dnia 23.04.1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
d) innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
9. Operaty szacunkowe powinny zawierać dodatkowo:
a) zestawienie transakcji nieruchomości przyjętych do porównań, z podaniem numeru działki, powierzchni i obrębu,
b) zdjęcia wycenianej nieruchomości,
c) wyrys z mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości wycenianej.
d) protokół z wizji lokalnej wycenianej nieruchomości,
e) informację z ewidencji gruntów dotyczącą wycenianej nieruchomości gruntowej
f) informację z badania księgi wieczystej prowadzonej dla wycenianej nieruchomości w szczególności z działu III,
g) inne treści wymagane Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny Wyd. PFSRM – Standard KSWP 3
10. Operaty szacunkowe winny być sporządzone w 2 egzemplarzach dla każdej nieruchomości
oddzielnie.

3) Realizacja zamówienia nastąpi do dnia 21.12.2020r. przy czym złożenie operatów nastąpi w terminach określonych w zleceniu o którym mowa w §1 pkt. 4 jednak nie później niż do dnia 23.11.2020r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 12:00


» Location

Prosta 69
Warszawa 00-838
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Prosta 69
Warszawa 00-838
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in