Zimowe utrzymanie ulic i dróg na terenie Gminy Tuchów 2020/2021

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie ulic i dróg na terenie gminy Tuchów w okresie zimowym 2020/2021 obejmujące: - usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających dostosowanych do warunków pogodowych wraz z dostawą tych materiałów i ich załadunkiem na środki transportowe; - odśnieżanie jezdni przy zastosowaniu pługów zamontowanych na solarkach, piaskarkach samochodach ciężarowych, ciągnikach, itp. - użycie ciężkiego sprzętu - na wyłączne polecenie zamawiającego, w przypadku intensywnych opadów śniegu lub zamieci powodujących powstanie zasp. - załadunek i wywóz śniegu w sytuacjach wyjątkowych przy zastosowaniu sprzętu nieuszkadzającego nawierzchnię i elementów pasa drogowego (np. z zastosowaniem listew ogumionych) – wyłącznie na polecenie zamawiającego. - stałe patrolowanie dróg w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań w ramach realizacji zamówienia oraz gotowość do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu umożliwiając kontakt telefoniczny oraz fax do i od Zamawiającego. Wykonawca przedstawi osoby do kontaktu telefonicznego w celu zapewnienia pełnej dyspozycyjności. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w pozostałych postanowieniach SIWZ, w szczególności w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 SIWZ. Warunki techniczno - organizacyjne podczas wykonywania robót przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic: prace związane z zimowym utrzymaniem dróg będą odbywały się na terenie Gminy Tuchów wg zestawienia dróg objętych zimowym utrzymaniem z uwzględnieniem znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg oraz wymogów w zakresie ochrony środowiska – zał. Nr 3 – 5 do wzoru umowy. Zamawiający szacuje wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia w stosunku do podanych w poszczególnych kategoriach długości dróg wyrażonych w km. Podanie faktycznej ilości kilometrów odśnieżanych dróg w okresie umowy nie jest możliwe do określenia, gdyż związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany długości dróg w poszczególnych standardach utrzymania, w trakcie realizacji zamówienia. Standard odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej dróg: I kategoria - Standard I (zał. Nr 3 - do umowy): jezdnia odśnieżana na całej szerokości, jezdnia posypana na skrzyżowaniach dróg i odcinkach o pochyleniu > 4 % utrzymana stała przejezdność ulicy ( przyjmując średnio 4 m. szerokości ulicy i 50 % do posypania). Każdorazowy wyjazd na rejon musi być uzgodniony z pracownikiem Urzędu odpowiedzialnym za utrzymanie dróg. II kategoria - Standard II ( zał. Nr 4 - do umowy): jezdnia odśnieżana na całej szerokości, jezdnia posypana na skrzyżowaniach dróg co stanowi 30 % danej ulicy i odcinkach o pochyleniu > 4 % utrzymana stała przejezdność ulicy ( przyjmując średnio 4 m. szerokości ulicy). Każdorazowy wyjazd na rejon musi być uzgodniony z pracownikiem Urzędu odpowiedzialnym za utrzymanie dróg. III kategoria - Standard III (zał. Nr 5 - do umowy): Utrzymana przejezdność drogi, posypane skrzyżowania z drogami wyższego rzędu i odcinkami jezdni ze stromymi podjazdami, oraz odcinkami o pochyleniu > 4% co stanowi 30 % danej ulicy, średnia szerokość ulic 4 m. Każdorazowy wyjazd na rejon musi być uzgodniony z pracownikiem Urzędu odpowiedzialnym za utrzymanie dróg. Odśnieżanie odbywać się będzie za pomocą pługów. Przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby śnieg usuwany z jezdni nie był przemieszczany na inne krzyżujące się drogi. Z zachowaniem obowiązujących przepisów o ruchu drogowym, zakładana prędkość przy odśnieżaniu nie powinna przekraczać 20 - 30 km/h. Wykonawca zobowiązany jest śledzić na bieżąco prognozę pogody dla obszaru Gminy Tuchów. W czasie wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP, oraz przepisów wynikających z Kodeksu Ruchu Drogowego. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie bezpieczeństwa oraz zastosowanie właściwych metod organizacyjno – technicznych. Każdorazowe rozpoczęcie usługi odśnieżania lub likwidacji śliskości nastąpi wyłącznie na polecenie jednej z osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego, wymienionych w zawartej umowie (telefoniczne lub faksem) określające miejsce oraz zakres usługi. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć realizację usługi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu przedziału czasowego wskazanego w ofercie, jednak nie później jak 1,15 min od momentu wezwania. Zasady odbioru prac zimowych: Kontrolowanie zimowego utrzymania dróg odbywać się będzie na bieżąco przez uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie. W cenie za pracę sprzętu należy uwzględnić wszystkie elementy, w szczególności tj.: •cenę pracy sprzętu, płace kierowcy, koszty paliwa, itp., •koszt soli i solanki oraz mieszanki piasku z solą, •koszt załadunku materiałów. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamawiający przewiduje monitorowanie pracy jednostek sprzętowych Wykonawcy przez jednostki wykorzystywane jako nośniki pługów za pomocą urządzeń lokalizacji GPS (lokalizacja oraz czas pracy sprzętu) przy użyciu transmisji danych przez Zamawiającego i na tę usługę Wykonawca wyraża nieodwołaną zgodę. Urządzenia GPS dostarczy, zamontuje oraz zdemontuje po okresie zimowym Zamawiający. W celu montażu GPS, Wykonawca podstawi nośniki pługów na adres wskazany przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego; demontaż urządzeń GPS nastąpi po zakończeniu umowy. Wykonawca odpowiada materialnie za stan urządzeń GPS przez cały okres obowiązywania umowy,w przypadku uszkodzenia urządzenia do monitorowania pracy sprzętu, koszt jego naprawy ponosi Wykonawca. Jeżeli jednostka sprzętowa wyposażona w GPS ulegnie awarii lub zostanie dokonana wymiana nośnika,Wykonawca niezwłocznie powiadamia o awarii Zamawiającego; jeżeli awaria nośnika nie została usunięta do 2 dni od dnia wystąpienia awarii, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu potrzebę przeniesienia urządzenia GPS na inny nośnik Zamawiający niezwłocznie zleca usługę przeniesienia GPS na zastępczą jednostkę sprzętową, która zostanie wykonana do dwóch dni od dnia zlecenia. Potwierdzenie godzin pracy nośnika pługu do odśnieżania dróg wynikać będzie z karty drogowej/pisemnego raportu oraz z raportu przejazdu zarejestrowanego przez urządzenie GPS; w przypadku różnicy wskazań pomiędzy kartą drogową/pisemnym raportem, a raportem z urządzenia GPS wiążący jest raport z urządzenia GPS. W przypadku awarii urządzenia GPS godzina pracy jednostki sprzętowej wynikać będzie z karty drogowej/pisemnego raportu. Potwierdzenie pracy pozostałych jednostek sprzętowych do odśnieżania dróg będzie dokonywana wyłącznie na zasadach wskazanych w Umowie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 1
Tuchów 33-170
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Tuchów
ul. Rynek 1
Tuchów 33-170
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in