Wykonanie remontu lokali w podziale na 5 części

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokali w podziale na 5 części:

5.1.1. Część 1 – Wykonanie remontu lokali:
Lp. Adres Termin wykonania (dni)
1 Górna 37/43 m 2 30 + 3
2 Pomorska 86 m 45 30 + 3

5.1.2. Część 2 – Wykonanie remontu lokali:
Lp. Adres Termin wykonania (dni)
1 Dąbrowskiego 69 m 115 45 + 3
2 Kołowa 13/15 m 6 45 + 3

5.1.3. Część 3 – Wykonanie remontu lokali:
Lp. Adres Termin wykonania (dni)
1 Gnieźnieńska 19/21 m 21 30 + 3
2 Gałczyńskiego 5 m 2 30 + 3

5.1.4. Część 4 – Wykonanie remontu lokali:
Lp. Adres Termin wykonania (dni)
1 Piotrkowska 269 m 10 30 + 3
2 Nałkowskiej 6 m 76 45 + 3

5.1.5. Część 5 – Wykonanie remontu lokali:
Lp. Adres Termin wykonania (dni)
1 Wielkopolska 57 m 3 45 + 3
2 Zaolziańska 45 m 14 30 + 3

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z (odpowiednio dla każdej części) :
- przedmiarami robót / kosztorysami nakładczymi stanowiącymi załączniki do SIWZ,
- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,
- wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego.

Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy:
a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez Zamawiającego;
b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane - 36 miesięcy, na stolarkę okienną 60 miesięcy; 24 miesiące gwarancji na urządzenia zainstalowane w lokalu;
d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, ze zm.);
e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją;
f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż;
g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót;
h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in