Usługi serwisu pogwarancyjnego obejmujące przeglady techniczne i naprawy aparatury medycznej przez okres 12 miesięcy

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest serwis pogwarancyjny obejmujący przeglądy i naprawy aparatury medycznej w podziale na 98 zadań.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami
producenta,
b) do przeglądów gdzie wymagana jest wymiana części zużywalnych,
używanie nowych i oryginalnych części zamiennych,
c) sporządzanie protokołów serwisowych po wykonanym przeglądzie i
naprawie i dostarczenie ich wraz z fakturą do Zamawiającego,
d) dokumentowanie przeprowadzonych przeglądów i napraw wpisem w
paszporcie technicznym,
e) w przypadku stwierdzenia awarii lub gdy parametry techniczne urządzenia
nie zapewniają poprawnej i bezpiecznej pracy, przedstawienie oferty
cenowej na naprawę która przywróci jego pełna funkcjonalność,
f) po zaakceptowaniu oferty na naprawę i otrzymaniu zlecenia w ciągu 48
godzin przystąpienie do naprawy (wyłączając święta i dni wolne od pracy),
g) pełną gotowość do kontaktów telefonicznych i poprzez pocztę elektroniczną z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego.
3. Przeglądy należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, z uwzględnieniem wymiany części i podzespołów, usunięciem ewentualnych uszkodzeń i niesprawności bez dodatkowej wymiany części, wykonaniem pełnej kalibracji i testów funkcjonalnych zgodnie z instrukcją producenta, stosownych testów oraz pełnej konserwacji aparatury medycznej, wydaniem stosownych świadectw okresowej kontroli.
4. Wykonawca musi posiadać aktualne świadectwa wzorcowania, kalibracji przyrządów pomiarowych, testerów wymaganych do wykonania przeglądów okresowych wykazanej na formularzach cenowych aparatury medycznej oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych.
5. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające autoryzację producenta aparatury medycznej do wykonywania przeglądów, czynności serwisowych i naprawczych.
6. Okres udzielonej gwarancji na wykonane naprawy – nie krótszy niż 3 miesiące.
7. Czas reakcji na wezwanie (przystąpienia do wykonania usługi) – nie dłuższy niż 48 godzin od otrzymania informacji o konieczności wykonania przeglądu lub wystąpieniu awarii.
8. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych Zadań. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych Zadań.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Termin realizacji zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia
zawarcia ważnej umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę
więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
13. Oferty będą oceniane wg kryteriów podanych w rozdziale XVII SIWZ.
6. Projekty umów stanowiące Załącznik nr 1 do SIWZ są integralną częścią niniejszej dokumentacji
i zapisy w nich zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
7. Podwykonawstwo
a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
b) wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców.
c) zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
d) jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
e) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:30


» Location

ul. Bursztynowa 2
Warszawa 04-749
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems
  • Maintenance of machines, equipment and spare parts
  • Medical equipment maintenance and repair

» Buyer data

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
ul. Bursztynowa 2
Warszawa 04-749
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in