Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania

» Notice description

Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg 1. Zakres zamówienia:
- Środki chemiczne (sól drogowa) – 1 550 ton;
- Materiały uszorstniające (piasek) – 4 200 ton;
wraz z dostawą i rozładunkiem do następujących miejsc składowania:
- Obwód Drogowo-Mostowy w Babicy,
- Obwód Drogowo-Mostowy w Błażowej,
- Obwód Drogowo-Mostowy w Wólce Niedźwiedzkiej,
zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Rozdział 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) .2. Wymagania:
Sól drogowa powinna spełniać warunki normy PN-86/C/84081/02 z wyjątkiem części dotyczącej uziarnienia oraz posiadać n/w parametry:
- zawartość chlorku sodu NaCI - co najmniej 90%
- zawartość wody –3,0% maksymalnie
- zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie - 8% maksymalnie
- zawartość żelazocyjanku potasowego (dodawanego w celu zapobiegania zbryleniu soli) - 20 mg/kg
- skład ziarnowy soli :
zawartość ziaren powyżej 6 mm - 5% maksymalnie
zawartość ziaren w poniżej 1 mm - 35% - 50%
- nie może zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia lub środowiska oraz składników zwiększających śliskość.

Materiały uszorstniające.- piasek musi spełniać wymagania określone w normie BN–87/6774-04
i posiadać parametry jakościowe:
- zawartości frakcji <0,075 nie więcej niż 3% masy
- zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,180 mm nie więcej niż 30% wagowo.

Całkowita odpowiedzialność za dostarczenie materiałów niezgodnych z w/w wymaganiami ciąży na Wykonawcy. W razie stwierdzenia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, że dostarczone materiały są niezgodne ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Przedmiotu Zamówienia lub ustalonymi w umowie warunkami Wykonawca zostaje obciążony karami zgodnie z umową, aż do zerwania umowy włącznie.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Budziwojska 149
Rzeszów 35-317
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Salt

» Buyer data

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
ul. Budziwojska 149
Rzeszów 35-317
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in