Zakup urządzeń sieciowych dla ST ROSICZKA

» Notice description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Opis ten należy odczytywać wraz
z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ. Dopuszcza się złożenie ofert równoważnych o rozwiązaniach, co najmniej równoważnych (nie gorszych) z opisywanymi, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

Żwirki i Wigury 9/13
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Żwirki i Wigury 9/13
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in