Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Latkowo

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Latkowo.

3.2. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówieniu uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze dla robót budowlanych. Wszystkie prace objęte przedmiotem postępowania i umowy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiotem niniejszego postępowania jest robota budowlana w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Jeżeli w przekazanej dokumentacji, SIWZ oraz jakiejkolwiek innej dokumentacji przetargowej, Zamawiający wskazał nazwy konkretnego produktu, określonego producenta to oznacza jedynie, że jest to nazwa przykładowa. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne innych producentów, o nie gorszych parametrach.

3.3. Zamawiający proponuje/zaleca Wykonawcy dokonanie wizji terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji mają dostęp do terenu objętego przedmiotem zmówienia. W przypadku konieczności zapoznania się z miejscem realizacji umowy Wykonawca proszony jest o kontakt z wymienioną osobą w SIWZ, która udostępni obiekt w celu dokonani wizji lokalnej. Osoba ta nie jest umocowana do przekazywania jakichkolwiek informacji związanych z prowadzonym postępowaniem czy opisem przedmiotu zamówienia. Pytania dotyczące prowadzonego postępowania i zasad przygotowania oferty czy sposobu realizacji przedmiotu zamówienia należy zgłaszać jedynie do Zamawiającego i tylko takie rozstrzygnięcia są wiążące strony postępowania przetargowego.

3.4. W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów pomiędzy dokumentacją projektową
a przedmiarem, Zamawiający wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego przed terminem składania oferty, aby mógł dokonać właściwej ich interpretacji
w formie odpowiedzi na pytanie.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych, zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej, a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu obiektów istniejących.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 11:00


» Location

Królowej Jadwigi 43
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Inowrocław
Królowej Jadwigi 43
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in