Modernizacja infrastruktury informatycznej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktry informatycznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ. Główny Kod CPV: 30200000-1 – urządzenia komputerowe 2. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do marek konkretnych producentów, oznacza to wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy zamawianego sprzętu. Dopuszcza się składanie ofert na sprzęt innych producentów (sprzęt równoważny), jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiących dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto współpraca techniczna oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca produktów wymienionych w niniejszym opisie. 3. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla każdej jednostki dostarczonego sprzętu, przekazania prawa do korzystania z oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach komputerowych lub dostarczonego wraz z urządzeniem, udzielania serwisu gwarancyjnego. Ponadto sprzęt powinien być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 12:00


» Location

Wilcza 64
Warszawa 00-679
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Wilcza 64
Warszawa 00-679
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in