Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Bolesławieckiego oraz jednostek organizacyjnych

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę bankową budżetu Powiatu Bolesławieckiego oraz jednostek organizacyjnych.
2. Zakres zamówienia obejmuje usługi polegające na:

.2.1. otwieraniu i prowadzeniu - na rzecz Powiatu Bolesławieckiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych - rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych, a także rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sum depozytowych;
.2.2. realizacji zleceń płatniczych, tj. poleceń przelewów w systemie ELIXIR w formie elektronicznej lub w wyjątkowych wypadkach w formie papierowej - przy czym Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę opłat i prowizji bankowych od operacji na wewnętrznych rachunkach bankowych, w tym przewalutowanie środków;
.2.3. przyjmowaniu w punkcie obsługi kasowej lub oddziale/filii Banku Wykonawcy (znajdującym się w miejscowości, w której Zamawiający ma swoją siedzibę, tj. w Bolesławcu) wpłat gotówkowych: własnych i obcych. Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty należności dokonywane przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej;
.2.4. dokonywaniu w punkcie obsługi kasowej lub oddziale/filii Banku Wykonawcy (znajdującym się w miejscowości, w której Zamawiający ma swoją siedzibę, tj. w Bolesławcu) wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych zatwierdzonych do wypłaty przez Zamawiającego lub na podstawie dokumentów obowiązujących u Wykonawcy;
.2.5. wydawaniu bezpłatnie kart płatniczych (co najmniej 25 szt.) wraz z wydaniem dokumentów autoryzujących oraz ich bezpłatne dostarczenie do Zamawiającego;
.2.6. prowadzeniu rachunków bieżących z indywidualnym oprocentowaniem oraz miesięczną kapitalizacją odsetkową;
.2.7. codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych w formie dokumentu elektronicznego spełniających wymogi prawa określone dla dokumentu księgowego, zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 351 z późniejszymi zmianami) z ustaleniem salda, na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji; niezbędnym elementem wyciągu winny być: logo banku, saldo rachunku po każdej operacji, oprocentowanie środków na rachunku; ponadto numeracja wyciągów winna rozpoczynać się od numeru 1 począwszy od początku każdego roku kalendarzowego (budżetowego);
.2.8. miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych powiatu i jego podległych jednostek;
.2.9. udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na cele określone w art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 w/w ustawy na następujących warunkach:
.2.9.1. kredyt będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym. Uruchomienie kredytu nastąpi po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego na dany rok budżetowy,
.2.9.2. wysokość kredytu będzie wynikać z określonego przez Radę Powiatu Bolesławieckiego w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Bolesławieckiego. Każdy wpływ na rachunek bieżący powiatu będzie powodował automatyczne zmniejszenie salda kredytu,
.2.9.3. kredyt zostanie udzielony bez opłat i prowizji, a jego jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu,
.2.9.4. oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte jest na stawce WIBOR (1M) dla 1-miesiecznych złotówkowych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku (Wykonawcy). Zamawiający dopuszcza minimalne oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M. Zamawiający nie dopuszcza ujemnej marży Wykonawcy,
.2.9.5. stopa procentowa kredytu jest zmienna i będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1 miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero,
.2.9.6. odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia,
.2.9.7. dla umożliwienia porównania i oceny ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M obowiązującą na dzień 21 września 2020 r.
.2.9.8. kredyt będzie spłacony nie później niż ostatniego dnia roboczego danego roku, a w ostatnim roku obowiązywania umowy – przed dniem jej wygaśnięcia.
.2.9.9. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji bankowych od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym,
.2.9.10. przewidywana kwota kredytu w rachunku bieżącym, z którego Zamawiający może korzystać w każdym roku okresu realizacji zamówienia, wynosi: 4.000.000,00 zł;
.2.9.11. Zamawiający przewiduje korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym przez 3 miesiące w każdym roku, a w tym 3-miesięcznym okresie przewiduje wykorzystanie kredytu na poziomie do 4.000.000,00 zł;
.2.9.12. warunkiem uruchomienia kredytu w każdym z kolejnych lat będzie:
- dostarczenie uchwały budżetowej upoważaniającej Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt oraz
- potwierdzenie przez Wykonawcę (Bank) posiadania zdolności kredytowej Zamawiającego,
3. Udostępnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
.3.1. Wykonawca bezpłatnie udostępni wszystkim jednostkom organizacyjnym Powiatu Bolesławieckiego elektroniczny system obsługi bankowej typu bankowość elektroniczna e-banking, takie jak „Home Banking” lub równoważny, do którego dostęp będzie realizowany za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
.3.2. System bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:
.3.2.1. realizację przelewów w formie elektronicznej,
.3.2.2. możliwość generowania wyciągów bankowych na potrzeby Zamawiającego,
.3.2.3. uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach oraz liczbie rachunków bankowych jednostek organizacyjnych powiatu,
.3.2.4. przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach jednostek organizacyjnych powiatu według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
.3.2.5. wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów,
.3.2.6. składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków,
.3.2.7. składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie publicznej Wykonawcy (Banku),
.3.2.8. obsługę systemu na platformie internetowej,
.3.2.9. archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonanych operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu,
.3.2.10. zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji między Wykonawcą (Bankiem) a użytkownikiem.
4. Inne istotne postanowienia:
.4.1. Wykonawca (Bank) musi posiadać na terenie miasta Bolesławiec co najmniej jeden punkt obsługi kasowej lub oddział/filię Banku albo zapewnić utworzenie co najmniej jednego punktu obsługi kasowej na terenie miasta Bolesławiec po zawarciu umowy z Zamawiającym, zapewniający pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych. Zamawiający wymaga, aby punkt obsługi kasowej lub oddział/filia Banku funkcjonował przez pełny okres realizacji umowy. Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym (Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) lokalizację istniejącego punktu obsługi kasowej lub oddziału/filii Banku na terenie miasta Bolesławiec albo składa deklarację o utworzeniu punktu obsługi kasowej lub oddziału/filii Banku na terenie miasta Bolesławiec - po zawarciu umowy z Zamawiającym - gwarantując pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w całym okresie trwania umowy.
.4.2. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia jednej kompleksowej umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach określonych w ofercie.
.4.3. Wykonawca będzie stosować warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do Powiatu Bolesławieckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, jak również w stosunku do jednostek organizacyjnych powiatu, które zostaną utworzone w trakcie obowiązywania umowy na obsługę bankową powiatu.
.4.4. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego lub drogą elektroniczną powiadamiania Wykonawcy o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności o zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego.
.4.5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego (wskazanego przez Zamawiającego) należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w ofercie. Nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej. Opłaty będą pobierane w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania umowy - za wyjątkiem okoliczności wskazanych w Dziale XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
.4.6. Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, która będzie stanowić załącznik do umowy.
.4.7. Wysokość oprocentowania środków na rachunkach - zgodnie z ofertą Wykonawcy. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Zamawiającego według jednej stopy procentowej, liczonej % WIBID dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, ustalone jako średnia arytmetyczna z wszystkich oficjalnych notowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczenia odsetek, przemnożona przez stały „mnożnik” zaoferowany przez Wykonawcę - przy czym „mnożnik” musi być większy niż „0”. Tym samym minimalne oprocentowanie musi być większe niż „0”.
.4.8. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym wg stanu na ostatni dzień kalendarzowy miesiąca, za który odsetki te są należne i dopisywane do salda rachunku, którego dotyczą najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca za które zostały naliczone;
.4.9. W ostatnim miesiącu roku kalendarzowego (budżetowego) Wykonawca naliczy odsetki wg stanu na ostatni dzień kalendarzowy roku, tj. 31 grudnia i dopisze do salda rachunku, którego dotyczą, a następnie przekaże środki pozostałe na rachunku wraz z odsetkami, zgodnie z dyspozycją otrzymaną od każdej jednostki Zamawiającego lub jedną zbiorczą.
.4.10. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym - zgodnie z ofertą Wykonawcy. Minimalne oprocentowanie kredytu nie może być mniejsze niż WIBOR 1M. Marża nie może być ujemna. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat i jednorazowych prowizji bankowych od udzielonego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu.
.4.11. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od:
.4.11.1. wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Powiatu Bolesławieckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, stanowiących dochody publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
.4.11.2. operacji bezgotówkowych wewnątrzbankowych,
.4.11.3. wydawanych kart płatniczych.
.4.12. W ramach umowy, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca będzie bezzwłocznie potwierdzać pełnomocnictwa i upoważnienia, wydawać zaświadczenia, opinie, sporządzać informacje o stanie środków na rachunkach bankowych itp.
.4.13. Wykonawca umożliwi bezpłatne generowanie codziennych wyciągów bankowych, które będą dostępne poprzez bankowość elektroniczną.
.4.14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego lub jednostek organizacyjnych powiatu. Oznacza to, że Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie systemu bankowości elektronicznej w sposób zapewniający wyeliminowanie zagrożenia utraty środków z rachunków bankowych Zamawiającego - z wyjątkiem sytuacji niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności gdy dyspozycja zostanie złożona na skutek kradzieży tożsamości lub zostanie złożona przez osobę nieuprawnioną.
.4.15. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi bankowej Wykonawca wytypuje i upoważni do kontaktów z Zamawiającym oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu co najmniej jednego pracownika oraz zapewni jego zastępcę. Dane kontaktowe do osoby wytypowanej do obsługi bankowej Zamawiającego i jednostek organizacyjnych powiatu, a także jej zastępcy, Wykonawca poda Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
.4.16. W przypadku tworzenia, łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych powiatu lub przejęcia jednostek organizacyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 11:00


» Location

Armii Krajowej 12
Bolesławiec 59-700
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Powiat Bolesławiecki
Armii Krajowej 12
Bolesławiec 59-700
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in