Dostawy rękawic medycznych II

» Notice description

Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy rękawic medycznych niejałowych lateksowych dla potrzeb SPZZOZ w Pionkach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.
Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
• Wykonawca oferuje wyłącznie przedmiot zamówienia spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2020, poz.186), zwłaszcza z uwzględnieniem wymagań w zakresie jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dotyczących wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem.
• Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, nie posiadający wad i nie obciążony prawami osób trzecich.
• Produkty składające się na przedmiot zamówienia a oferowane przez wykonawcę muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w działalności leczniczej podmiotów leczniczych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa - w tym odpowiedni atest, świadectwo bądź certyfikat.
• Muszą to być rękawice medyczne spełniające wymagania zasadnicze zgodne z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego oraz wymagania jakościowe.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:30


» Location

ul. Sienkiewicza 29
Pionki 26-670
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Sienkiewicza 29
Pionki 26-670
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in