Budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na budowie inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo.

3.2. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówieniu uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze dla robót budowlanych. Wszystkie prace objęte przedmiotem postępowania i umowy powinny być wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Projektem budowlanym, Dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiotem niniejszego postępowania jest robota budowlana w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Jeżeli w projektach budowlanych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, SIWZ oraz jakiejkolwiek innej dokumentacji przetargowej, Zamawiający wskazał nazwy konkretnego produktu, określonego producenta to oznacza jedynie, że jest to nazwa przykładowa. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne innych producentów, o nie gorszych parametrach.

UWAGA

Przekazana dokumentacja może dotyczyć szerszego zakresu prac niezbędnych do wykonania,
w tym dostarczenia niezbędnego sprzętu. Zamawiający informuje, że Wykonawca wycenia tylko
i wyłącznie roboty budowlane określone przedmiarem robót, który to stanowi całkowity przedmiot zamówienia w ramach przedmiotowego postępowania.

3.3. Zamawiający proponuje/zaleca Wykonawcy dokonanie wizji terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji mają dostęp do terenu objętego przedmiotem zmówienia. W przypadku konieczności zapoznania się z miejscem realizacji umowy Wykonawca proszony jest o kontakt z wymienioną osobą w SIWZ, która udostępni obiekt w celu dokonani wizji lokalnej. Osoba ta nie jest umocowana do przekazywania jakichkolwiek informacji związanych z prowadzonym postępowaniem czy opisem przedmiotu zamówienia. Pytania dotyczące prowadzonego postępowania i zasad przygotowania oferty czy sposobu realizacji przedmiotu zamówienia należy zgłaszać jedynie do Zamawiającego i tylko takie rozstrzygnięcia są wiążące strony postępowania przetargowego.

3.4. W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów pomiędzy dokumentacją projektową
a przedmiarem, Zamawiający wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego przed terminem składania oferty, aby mógł dokonać właściwej ich interpretacji
w formie odpowiedzi na pytanie.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych, zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej, a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu obiektów istniejących.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 11:00


» Location

Królowej Jadwigi 43
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Inowrocław
Królowej Jadwigi 43
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in