Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów wymienionych w poniższej tabeli,
w szacunkowych ilościach podanych poniżej.
I. Warzywa korzeniowe
1. Marchew (CPV 03221112-4) - 17000,00kg
2. Buraki ćwikłowe (CPV 03221111-7) - 11000,00kg
3. Seler korzeniowy (CPV 03221110-0) - 5400,00kg
4. Pietruszka korzeniowa (CPV 03221110-0) - 5400,00kg
5. Cebula (CPV 03221113-1) - 5400,00kg
II. Kapusta świeża i kiszone
1. Kapusta biała (CPV 03221410-3) - 11000,00kg
2. Kapusta czerwona (CPV 03221410-3) - 5500,00kg
3. Kapusta kiszona (CPV 15331142-4) - 7300,00kg
4. Ogórki kiszone (CPV 15331000-7) - 4400,00kg

III. Ziemniaki
1. Ziemniaki w workach siatkowych (CPV 03212100-1) - 70000,00kg

IV.Jabłka
1. Jabłka (średnica 6 – 7,5 cm, dopuszczalne: Jonagold, Jonagored, Champion, Lobo) (CPV 03222321-9) - 4000,00kg

UWAGA:
- ziemniaki niemyte, pozbawione śladów gnicia
- jabłka zbliżone wagowo i rozmiarowo, bez uszkodzeń, śladów gnicia

STANDARDY JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy:
1. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczany do zamawiającego w początkowym terminie jego przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości. Termin przydatności do spożycia licząc od daty dostawy musi wynosić co najmniej 3 dni.
2. Przedmiot zamówienia, a także sposób jego przewozu powinien spełniać wymagania wymienione
w obowiązujących krajowych i unijnych przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywnością,
a w szczególności:
a) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Z 2019 poz. 1252 z późn. zm.);
b) Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 poz. 2178 z późn. zm.);
c) Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd
ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
(Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463 z późn. zm.);
d) Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 - 54;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, tom 34, str. 319 – 337, z późn. zm.);
e) Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004 r., str. 4 – 17, z późn. zm.);
f) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. U. UE. L.2011.157.1 z dnia 15 czerwca 2011r.);
g) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. nr 112, poz. 774).
/jeżeli dotyczy/
 3. Wykonawca zrealizuje dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. C.K. Norwida 23) własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. Koszty rozładunku przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy ponosi Wykonawca.
4. Dostawy realizowane z częstotliwością - 1 raz w tygodniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1200 w terminach i ilościach uzgodnionych z przedstawicielami Zamawiającego. Każde zamówienie złożone będzie za pośrednictwem telefonu, faxu bądź e-mail najpóźniej do godziny 14°°
w dzień poprzedzający dostawę. Zamawiający zastrzega, iż wjazd do jednostki będzie odbywał się bez zbędnej zwłoki, jednakże czas wjazdu pojazdu Wykonawcy może być ograniczony względami bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej, co w konsekwencji może wydłużyć czas oczekiwania na wjazd na jej teren.
5. Ilość przedmiotu zamówienia jest ilością maksymalną, jaką może zamówić Zamawiający i może ona ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega również cena całkowita wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
6. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zobowiązuje się do odbioru od Wykonawcy dostaw asortymentu obejmujących ok. 70% (siedemdziesiąt procent) ilości przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający będzie żądał przy każdej dostawie wystawionego Handlowego Dokumentu Identyfikacyjnego.
7. Wymagania w zakresie znakowania i opakowań:
a) Produkt oznakowany będzie zgodnie z obowiązującym prawem sanitarnym. Każde opakowanie transportowe musi zawierać etykietę zawierającą co najmniej następujące dane:
- nazwę produktu ,
- masę netto,
- nazwę dostawcy-producenta, adres
- kraj pochodzenia
- warunki przechowywania oraz pozostałe informacje zgodnie z obowiązującym prawem.
b) Materiały opakowaniowe i opakowania powinny być przechowywane w warunkach nieobniżających ich jakości, a przed użyciem sprawdzone pod względem uszkodzeń, czystości i zapachu.
8. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych będących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych powodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw jak również kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 11:00


» Location

ul. C. K. Norwida 23
Jastrzębie-Zdrój 44-268
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Starch products

» Buyer data

Zakład Karny
ul. C. K. Norwida 23
Jastrzębie-Zdrój 44-268
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in